การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS)

Authors

  • น้ำฝน คูเจริญไพศาล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • รังสิยา ขวัญเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ลลิตา มาเอี่ยม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ 2) ทดลองใช้ชุดกิจกรรมเพื่อศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนน้ำผุด จังหวัดตรัง จำนวน 21 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2) แบบประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการสร้างชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 นักสำรวจน้ำดี กิจกรรมที่ 2 มหัศจรรย์กังหันเปลี่ยนโลก และกิจกรรมที่ 3 สร้างสรรค์กังหันแบ่งปันความรู้ โดยผลการประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เรื่องการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยผู้เชี่ยวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก 2) ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 74.49 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ที่กำหนดไว้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับพึงพอใจมากคำสำคัญ: ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  สะเต็มศึกษา  การปรับปรุงคุณภาพน้ำ  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นThe purposes of this study were 1) to develop the science activity packages based on STEM Education on water treatment for lower secondary students and to assess the quality of the packages by experts, 2) to study the students’ learning outcomes, and 3) to study the students’ satisfaction toward learning with the science activity packages on water treatment. The participants of this study were the lower secondary students (n=21) of Nampood School, Trang province by purposive sampling. The research tools consisted of: 1) the science activity packages based on STEM Education on water treatment for lower secondary students, 2) the assessment form of the quality of the science activity packages by experts, 3) the learning achievement tests, and 4) the students satisfaction questionnaire toward learning the science activity packages. The result indicated that: 1) the science activity packages consisted of 3 activities: activity 1: exploring water quality, activity 2: designing and creating of water treatment model, and activity 3: testing the effectiveness of the model. The quality of the science activity packages by experts was at level of good quality, 2) the students’ learning achievement was mean scores at 74.49%, which was higher than 70% of criteria at the statistically significant .05 level, and 3) the students’ satisfaction towards learning with the science activity packages was at very good level.Keywords: Science Activity Packages, STEM Education, Water Treatment, Lower Secondary Students

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

น้ำฝน คูเจริญไพศาล, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Science, Srinakharinwirot University.

รังสิยา ขวัญเมือง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Science, Srinakharinwirot University.

ลลิตา มาเอี่ยม, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒFaculty of Science, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

คูเจริญไพศาล น., ขวัญเมือง ร., & มาเอี่ยม ล. (2019). การพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) เรื่อง การปรับปรุงคุณภาพน้ำสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(A DEVELOPMENT OF THE SCIENCE ACTIVITY PACKAGE USING STEM EDUCATION APPROACH ON WATER TREATMENT FOR LOWER SECONDARY STUDENTS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 23–38. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11387