ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS)

Authors

  • ชุตินันท์ มุ่งการนา มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University.
  • วิภาวี พิจิตบันดาล มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University.
  • วรพิทย์ มีมาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • วรวิทย์ จินดาพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suansunandha Rajabhat University.

Abstract

การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาลักษณะของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้ และประสิทธิผลของเทศบาลนคร 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร และ 3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาประสิทธิผลของเทศบาลนคร การวิจัยนี้มีหน่วยการวิเคราะห์ระดับองค์กร ซึ่งใช้การวิจัยเป็นแบบผสมวิธี (Mixed Method Research) แบบ Convergent Parallel Design สำหรับในการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม โดยกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวน 480 คน สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) และในส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย 5 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1) ผู้บริหารระดับสูง 2) ผู้บริหารระดับกลาง 3) ผู้ปฏิบัติงานหลัก 4) ฝ่ายอำนวยการ และ 5) ฝ่ายสนับสนุน การวิเคราะห์เนื้อหาตามวิธีของ Miles and Huberman และดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการเปรียบเทียบเคียงข้างกันเพื่อผสานข้อมูล (A Side-by-Side Comparison for Merge Data)ผลการวิจัยพบว่า แบบจำลองสมการโครงสร้างของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของเทศบาลนคร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับดีมาก (ค่า X2/df = 1.198, df = 75, RMSEA = 0.024, RMR = 0.027, CFI = 1.00) ซึ่งผลการวิจัยจากข้อมูลเชิงปริมาณดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลเชิงคุณภาพ อันเป็นการสะท้อนผ่านความแข็งแกร่งของภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ อันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลส่งผ่านการเป็นองค์การแห่งการเรียน สู่ประสิทธิผลของเทศบาลนคร และมีความสัมพันธ์กันแบบห่วงโซ่ของเหตุผลและทุกองค์ประกอบไม่สามารถแยกจากกันได้ หรือเรียกว่า Full Modelคำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง  วัฒนธรรมองค์การ  องค์การแห่งการเรียนรู้  ประสิทธิผลเทศบาลนครThe purposes of this study are as follow 1) To aimed at transformational leadership, culture organization, learning organization and organizational effectiveness of the city municipalities. 2) To study the causal structural relationship of transformational leadership, culture organization, learning organization and organizational effectiveness of the city municipalities. and 3) To study suggest guidelines for developing organizational effectiveness of the city municipalities. Which study has unit of analysis was an organization level. This study was mixed method research a convergent parallel design. The Quantitative Research Instrument was a Questionnaire.The normative sample included 480 individuals. In statistics test by path analysis. As for the qualitative research instrument was a group of key informants experts group five the key part of the organization structural including 1) strategic apex 2) middle line 3) operative core 4) techno structure and 5) support staff. Qualitative data analysis by Miles and Huberman. As well the data analysis was processed using a merged data technique and a side-by-side comparison for merge data.The results and findings the structural equation model of transformational leadership, culture organization, learning  organization and organizational effectiveness of the city municipalities  fitted to the empirical data  was at excellence  (X2/df = 1.198, df = 75, RMSEA = 0.024, RMR = 0.027, CFI = 1.00)Notably, this quantitative data analysis results were in conformity with the qualitative data analysis. This reflects the strength role of transformational leadership, culture organization was Important factor Influencing the transfer of learning organization to organizational effectiveness of the city municipalities as the chain of reason and the elements can not be separated at all or called the full model.Keywords: Transformation Leadership, Culture Organization, Learning Organization, Organizational Effectiveness of the City Municipalities

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชุตินันท์ มุ่งการนา, มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University.

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาGraduate School of Public Administration, Burapha University.

วิภาวี พิจิตบันดาล, มหาวิทยาลัยบูรพา Burapha University.

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาGraduate School of Public Administration, Burapha University.

วรพิทย์ มีมาก, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒDepartment of Political Science, Faculty of Social Sciences, Srinakharinwirot University.

วรวิทย์ จินดาพล, มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suansunandha Rajabhat University.

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาGraduate School, Suansunandha Rajabhat University.

Downloads

Published

2019-06-21

How to Cite

มุ่งการนา ช., พิจิตบันดาล ว., มีมาก ว., & จินดาพล ว. (2019). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์การ องค์การแห่งการเรียนรู้กับประสิทธิผลของเทศบาลนคร:การวิเคราะห์เส้นทาง (TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP CULTURE ORGANIZATION LEARNING ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF THE CITY MUNICIPALITIES: PATH ANALYSIS). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 11(21, January-June), 1–22. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/11386