ผลของการสอนกลวิธีการฟังที่มีต่อความสามารถในการฟังของผู้เรียนคนไทยผู้ใหญ่ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (EFFECTS OF LISTENING STRATEGY TRAINING ON THE LISTENING PERFORMANCE OF THAI EFL ADULT LEARNERS)

Authors

  • วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

Abstract

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ คือ เพื่อศึกษาว่าผู้เรียนไทยในระดับมหาบัณฑิตใช้กลวิธีการฟังที่ได้รับการสอนมากน้อยเพียงไร การสอนกลวิธีการฟังมีผลต่อความสามารถในการฟังอย่างไรและผู้เรียนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับบทเรียนที่ใช้สอนกลวิธีการฟัง ผู้เข้าร่วมการวิจัยเป็นนิสิตระดับมหาบัณฑิตที่จำเป็นต้องปรับปรุงความสามารถทางภาษาอังกฤษให้ถึงระดับที่มหาวิทยาลัยกำหนดเพื่อจบการศึกษา จำนวน 24 คน ซึ่งเข้ารับการฝึกฝนการใช้กลวิธีการฟังเป็นเวลา 15 ชั่วโมง ในช่วงระยะเวลา 10 สัปดาห์ โดยสมัครใจ นิสิตเหล่านี้ได้รับการฝึกให้ใช้ Cognitive และ Metacognitive Strategies ในการฟัง หลังจากการฝึกหนึ่งสัปดาห์นิสิตเข้าสอบ Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP) ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้มาตรฐานที่พัฒนาและจัดสอบโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ว่าผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบของผู้เข้าร่วมการวิจัยในครั้งนี้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบ CU-TEP ก่อนเข้ารับการฝึกกลวิธีในการฟังโดยใช้ Dependent Samples t-test จะมิได้บ่งชี้ความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติของคะแนนสอบก่อนและหลังการรับการฝึก แต่แบบสอบถามที่ผู้เข้าร่วมการวิจัยทำหลังการสอบบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมการวิจัยใช้กลวิธีการฟังที่ได้รับการสอนในระดับสูง และเห็นว่าการฝึกฝนการใช้กลวิธีการฟังครั้งนี้มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการฟังภาษาอังกฤษอย่างมาก ในส่วนสุดท้ายของบทความผู้วิจัยได้นำเสนอข้อจำกัดของการวิจัยเพื่อการวิจัยในอนาคตต่อไปคำสำคัญ: การฝึกกลวิธีในการฟัง  ความสามารถในการฟัง  ผู้เรียนผู้ใหญ่คนไทยที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศThe objectives of this study were to investigate the extent to which Thai graduate students used the listening strategies they had been trained to, the effect of the training on their listening performance, and their opinions regarding the listening strategy training materials. Twenty-four Master’s Degree students who needed to attain the English proficiency level required for graduation voluntarily participated in the 15-hour listening strategy training over a period of 10 weeks. The participants were trained to use certain cognitive and metacognitive strategies. One week after the training, they took a Chulalongkorn University Test of English Proficiency (CU-TEP), a standardized English test developed and administered by Chulalongkorn University. Their scores were compared to those of the latest CU-TEP they had taken before joining the study. The analysis of the means of the two test scores using a dependent samples t-test revealed no significant difference. However, the questionnaire the participants completed after taking the post-training CU-TEP revealed that they had employed the listening strategies which they had learned at a high level and they expressed favorable opinions of the listening strategy training materials. They considered the strategy instruction highly beneficial to the improvement of their English listening skills. Finally, limitations of the study are discussed for further studies.Keywords: Listening Strategy Training, Listening Performance, Thai EFL Adult Learners

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

วศิณาน์ สุวรรณสิทธิ์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยChulalongkorn University Language Institute.

Downloads

Published

2019-01-10