แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE)

Authors

  • ประมา ศาสตระรุจิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาบริบททางสังคมชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 2) เพื่อศึกษาลักษณะธุรกิจชุมชนและสภาพการณ์การดำเนินธุรกิจของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และ 3) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนโดยใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ในการศึกษาครั้งนี้จะศึกษาศักยภาพและการประกอบการของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยพบว่า วิสาหกิจชุมชนและธุรกิจชุมชนในชุมชนหินตั้งมีการประกอบการอย่างจริงจัง สืบเนื่องจากนโยบายรัฐที่ต้องการส่งเสริมให้ชุมชนผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนและดำเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจเพื่อการค้า ภายใต้ชื่อโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ นับแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทำให้เกิดการรวมตัวตัวกันทั้งในรูปของธุรกิจชุมชนซึ่งเป็นการประกอบการโดยเจ้าของคนเดียวหรือครอบครัวเดียว และในรูปของวิสาหกิจชุมชนที่ประกอบการจากหลายๆ คนหรือหลายครอบครัวในชุมชนโดยในแต่ละธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนจะมีการผลิตผลิตภัณฑ์หลายชนิดเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค และการดำเนินงานด้านการตลาดใช้วิธีการจัดแสดงและขายสินค้าหรือออกบูธในงานจัดแสดงสินค้าซึ่งจัดโดยหน่วยงานรัฐเป็นหลัก มีเพียงบางธุรกิจที่ใช้วิธีการขายตรงร่วมด้วย ผู้ประกอบการทั้งหมดมีแผนที่จะใช้สื่อออนไลน์มาพัฒนากิจการตามลักษณะการบริโภคของผู้บริโภคในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยควรใช้ระบบสารสนเทศออนไลน์มาดำเนินงานทางด้านการตลาด ทั้งในรูปการนำเสนอเนื้อผ่านเว็บไซด์ การทำคลิปวีดิโอ การเขียนบทความเชิงโฆษณา การชักจูงโน้มน้าวใจให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อผลิตภัณฑ์คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศออนไลน์  ธุรกิจชุมชน  หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์The objectives of the research on development guidelines for community business via online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon Nayok province is to : 1) determine the social context of Hin Tang Community, Tambon Hin Tang,Muang District, Nakhon Nayok province; 2) learn the aspect of the community business and business situation of Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon Nayok province; 3) study of the development of the guidelines for the community business via online information system in Hin Tang Community, Tambon Hin Tang, Muang District, Nakhon Nayok province.The study was undertaken in order to gain insight on business operation of the community enterprise and community business as well as their prospective. The data for this study were collected from documents and in-depth interviews. The study revealed that the community enterprise and community business conducted their business professionally. This finding is corresponded with the introduction of One Tambon One Product (OTOP) project in 1997. The OTOP was run under the government policy aiming to promote the production of the village communities for profit business. This OTOP project has encouraged the integration of the community businesses, operated by one business owner or one family, as well as, a community enterprise, composing a number of business owners or families; by which, each business or community business produced a wide range of products to serve consumers. The study found that the community enterprise and community business conducted market operations by selling and displaying their products in trade fairs, mainly the government trade fairs and exhibitions, and in some businesses, direct-marketing method was included in the market operations. All business operators planned to use online information system to develop their community business, due to the changes in consumer behaviors driven by changing society. It is suggested that the online information system should be implemented in their market operations. This includes to provide information about their products on different channels; Web Content, Video Clip, Advertorial, and Influencer.Keywords: Online Information System, Community Business, One Tambon One Product

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ประมา ศาสตระรุจิ, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒCollege of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University.

ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬห์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒCollege of Social Communication Innovation, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2019-01-10

How to Cite

ศาสตระรุจิ ป., & ดิฐวิรุฬห์ ณ. (2019). แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานธุรกิจชุมชนผ่านระบบสารสนเทศออนไลน์ของชุมชนหินตั้ง ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (GUIDELINES FOR COMMUNITY BUSINESS VIA ONLINE INFORMATION SYSTEM IN HIN TANG COMMUNITY, MUANG DISTRICT, NAKHON NAYOK PROVINCE). Srinakharinwirot Research and Development (Journal of Humanities and Social Sciences), 10(20), 85–97. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10845