การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 (THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION CURRICULUM TO PROMOTE 21ST CENTURY CITIZENSHIP SKILLS)

Authors

  • นันทน์ธร บรรจงปรุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 และศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประชากรเป็นนิสิตชั้นปี 1 ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2559 กลุ่มตัวอย่าง คือ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ ได้มาโดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 23 คน โดยเป็นนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 2) แบบประเมินโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 3) แบบประเมินความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 4) แบบประเมินคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร 6) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ 7) แบบสัมภาษณ์แบบปลายเปิด 8) ประมวลการสอนรายวิชา ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าที (t-test Dependent) และการเรียบเรียงเชิงพรรณนาผลการวิจัยพบว่า 1) หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 มีความเหมาะสมของโครงร่างหลักสูตรอยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยอยู่ที่ X = 4.45, S.D. = 0.44 และความสอดคล้องของโครงร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 2) การศึกษาประสิทธิภาพของหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ของนิสิตที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนโดยใช้หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05คำสำคัญ: หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  คุณลักษณะการเป็นพลเมือง  ทักษะในศตวรรษที่ 21This research aimed to develop general education curriculum to promote 21ST century citizenship skills and study to the effectiveness of the general education curriculum. The population was the first year students enrolled in the third semester of academic year 2016. The sample was the students enrolled in the course, Arts and Creativity. The sample size was 23 students are the faculty of medicine. The research instruments were 1) General Education Curriculum to promote 21ST Century Citizenship Skills 2) the curriculum evaluation form, 3) the general education curriculum assessment form, 4) the 21ST century citizen skills assessment form, 5) student satisfaction criteria for curriculum activities from, 6) pre-study and after-study tests, art and creative. 7) open - ended questionnaires and questionnaires. 8) course syllabus, Arts and Creativity. The data analysis was based on percentages, mean (X), standard deviation (S.D.), t-test dependent, and compilation descriptive.The research findings were as follows: 1) General education curriculum to promote 21ST century citizenship skills, the suitability of the curriculum was very high. The average was X = 4.45, S.D. = 0.44 and the consistency of the general curriculum framework between 0.60-1.00. 2) Study the effectiveness of the general education curriculum to promote 21ST century citizenship skills. The 21ST century Citizenship Skills of Students using general education to promote 21ST century citizenship skills students after learning is higher than before the study at the statistical significance level of 0.05. Academic achievement of Students using the General Education Curriculum to promote the 21st century citizenship after the study was significantly higher than before the study at the 0.05 level.Keywords: General Education Curriculum, Citizenship Skills, 21st Century Skills

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นันทน์ธร บรรจงปรุ, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ Dhurakij Pundit University.

สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์Education Program in Curriculum and Instruction, Dhurakij Pundit University.

Downloads

Published

2019-01-10