อิทธิพลของนวัตกรรมองค์การต่อการเติบโตทางธุรกิจผ่านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (THE EFFECT OF INNOVATION-BASED ORIENTATION ON BUSINESS GROWTH THROUGH HUMAN RESOURCES MANAGEMENT AND NEW PRODUCT DEVELOPMENT)

Authors

  • ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi.
  • ฮาวาร์ด คอมบส์ ฮาวาร์ด คอมบส์ มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท San Jose State University.
  • ทสุโตมุ โคโนะสุ ทสุโตมุ โคโนะสุ สถาบันเทคโนโลยีชิบะ Chiba Institute of Technology.

Abstract

องค์การที่มีพื้นฐานการสร้างนวัตกรรมสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่และส่งผลให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นตัวกลางระหว่างฐานความรู้และการเติบโตทางธุรกิจ กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยอุตสาหกรรมจากหลายกลุ่มในประเทศไทย ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างตัวแปรในด้วยวิธีการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ผลการวิจัยพบว่า ฐานความรู้มีผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีผลต่อการเติบโตธุรกิจอย่างมากคำสำคัญ: การเติบโตของธุรกิจ  การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ฐานนวัตกรรม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์An organization’s innovation-based orientation creates innovation and is important to business growth. Development of human resources and new products are determined in terms of mediation between knowledge base and business growth.The subjects here consist of local firms from various industries operating in Thailand. The Structural Equation Model (SEM) is used to discover the link between variables in the framework and two mediators. The results indicate that knowledge base has a significant effect on both human resources management and new product development. Consequently, these two wield great influence on business growth.Keywords: Business Growth, Human Resources Management, Innovation-Based, Product Development

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีFaculty of Business Administration, Rajamangala University of Technology Thanyaburi.

ฮาวาร์ด คอมบส์ ฮาวาร์ด คอมบส์, มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท San Jose State University.

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยซานโฮเซสเตท รัฐแคลิฟอเนียร์ ประเทศสหรัฐอเมริกาFaculty of Business Administration, San Jose State University. California, U.S.A.

ทสุโตมุ โคโนะสุ ทสุโตมุ โคโนะสุ, สถาบันเทคโนโลยีชิบะ Chiba Institute of Technology.

คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีชิบะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่นFaculty of Business Administration, Chiba Institute of Technology. Tokyo, Japan.

Downloads

Published

2019-01-10