วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง

Authors

  • วริษฐา กองทรัพย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
  • ทิพทินนา สมุทรานนท์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.
  • รัตติกรณ์ จงวิศาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ และตัวพยากรณ์ร่วมระหว่างวัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงานกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง จำนวน 265 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ และความยึดมั่นผูกพันในงานของพนักงานระดับปฏิบัติการมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความยึดมั่นผูกพันในงาน และวัฒนธรรมองค์การด้านการรับผิดชอบต่อสังคมของพนักงานระดับปฏิบัติการสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การได้ร้อยละ 50.70คำสำคัญ: วัฒนธรรมองค์การ  การสนับสนุนจากองค์การ  ความยึดมั่นผูกพันในงาน  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ  เจนเนอเรชั่นวาย The objectives of this research were to study: the relationship between the organizational culture, organizational support, work engagement and organizational citizenship behavior and the organizational culture, organizational support, work engagement can predict organizational citizenship behavior. Samples were 265 generation Y’s operational employees of the Bank. Data were collected by questionnaires and analyzed by application program of computer. Statistics used were percentage, mean, standard division, Pearson’s product moment correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. Result showed that: organizational culture, organizational support, work engagement of operational employee were positively correlated with organizational citizenship behavior at 0.01 level of significantly; and work engagement and organizational culture of social responsibility of operational employees could jointly predict 50.70 percent of organizational citizenship behavior.Keywords: Organizational Culture, Organizational Support, Work Engagement, Organizational Citizenship Behavior, Generation Y

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

วริษฐา กองทรัพย์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Industrial and Organizational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

ทิพทินนา สมุทรานนท์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

รัตติกรณ์ จงวิศาล, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Kasetsart University.

ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์Department of Psychology, Faculty of Social Sciences, Kasetsart University.

Downloads

Published

2018-08-21

How to Cite

กองทรัพย์ ว., สมุทรานนท์ ท., & จงวิศาล ร. (2018). วัฒนธรรมองค์การ การสนับสนุนจากองค์การ ความยึดมั่นผูกพันในงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานระดับปฏิบัติการเจนเนอเรชั่นวายของธนาคารแห่งหนึ่ง. วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(19, January-June), 171–187. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10525