การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา (THE STUDY OF USING CREATING INTEGRATION CURRICULUM ON TABLET BY USING E-PORTFOLIO VIA SOCIAL MEDIA FOR ELEMENTARY)

Authors

  • นพดล กองศิลป์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

การวิจัยเรื่องการศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่องสังคมระดับประถมศึกษา และ (2) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ห้องเรียน ประกอบด้วยนักเรียน 24 คน โดยได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการทดสอบก่อนเรียน การทดสอบหลังเรียน และการสนทนากลุ่มย่อยผ่านแบบสอบถามความคิดเห็นโดยการประเมินแบบ AAR (After Action Review) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา และแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ t-tet แบบ independent และการวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษาพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งสามรายวิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ และนักเรียนทุกคนมีความคิดเห็นในทางบวกต่อการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา ทั้งนี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าได้รู้จักแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้นและสามารถนำแอปพลิเคชันเหล่านั้นไปใช้ในการสนับสนุนการเรียนรู้ได้ด้วยคำสำคัญ: หลักสูตรบูรณาการ  การสร้างสรรค์ผลงาน  การเรียนการสอนด้วยแท็บเล็ต  แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  สื่อสังคมThe purpose of this study were (1) to compare mean of pre-test and post-test score by learning with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary (2) to study users’ opinion from learning with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary. The samples were 24 Grade 6 students from one classroom by using cluster random sampling. The research instruments were a pre-test paper, a post-test paper, the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary and a post-study opinion survey. Statistics used in data analysis were t-test dependent and content analysis.The study findings revealed as follow: (1) The students who study with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary had post-test score higher than pre-test score significantly at 0.05 levels. (2) All students had positive opinion on learning with the creating integration curriculum on tablet by e-portfolio via social media for elementary as they knew more applications and were able to apply in the classroom.Keywords: Curriculum Integration, Creation, Instructional with Tablet, e-Portfolio, Social Media

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

นพดล กองศิลป์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)Srinakharinwirot University : Prasarnmit Demonstration School (Elementary).

Downloads

Published

2018-08-20

How to Cite

กองศิลป์ น. (2018). การศึกษาผลการใช้หลักสูตรบูรณาการสร้างสรรค์ผลงานบนแท็บเล็ตโดยใช้แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ผ่านสื่อสังคมระดับประถมศึกษา (THE STUDY OF USING CREATING INTEGRATION CURRICULUM ON TABLET BY USING E-PORTFOLIO VIA SOCIAL MEDIA FOR ELEMENTARY). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(19, January-June), 59–70. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10516