อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING)

Authors

  • จักรพันธ์ ชัยทัศน์ วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.
  • วัชรี มนัสสนิท วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.
  • เฌณิศา สุวรรณจินดา วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย ซึ่งการศึกษาประกอบด้วย 1) ต้นทุนส่วนบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม 2) การประมาณการรายได้ของบัณฑิต และ 3) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษา โดยกลุ่มประชากร คือ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) บัณฑิตมีต้นทุนรวมส่วนบุคคลเท่ากับ 1,023,324.736 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนส่วนบุคคลทางตรง 600,000 บาท และต้นทุนส่วนบุคคลทางอ้อม 423.324.736 บาท 2) การประมาณการรายได้ของบัณฑิตพบว่า บัณฑิตที่มีประสบการณ์การทำงานสูงกว่าจะมีรายได้มากกว่าบัณฑิตที่มีประสบการณ์การทำงานน้อยกว่า และบัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนจะมีรายได้มากกว่าบัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐ และ 3) การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาพบว่า ผลประโยชน์ต่อต้นทุนของบัณฑิตทั้งหมดมีค่าเท่ากับร้อยละ 266.86 และเมื่อจำแนกตามหน่วยงานพบว่า บัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 342.08 และบัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐมีผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับร้อยละ 222.84 และอัตราผลตอบแทนภายในของบัณฑิตทั้งหมดมีค่าร้อยละ 28.84 และเมื่อจำแนกตามหน่วยงานพบว่า บัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาคเอกชนมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 31.97 และบัณฑิตที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐมีอัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 26.76คำสำคัญ: การลงทุนทางการศึกษา  อัตราผลตอบแทนส่วนบุคคลThe objective of this research were to study rate of return on private college case study of faculty of nursing chiangrai college. This study consist of 1) The direct and indirect private cost of graduates per head 2) The estimated of graduates income and 3) An analysis rate of return on investment in education. The populations for study is the graduates from nursing faculty, Chiangrai College. The results of the study found that 1) The graduates total private cost per head was 1,023,324.736 baht which consist of the direct and indirect private costs were 600,000 and 423.324.736 baht. 2) an estimated from graduates income found that the higher work experiences graduates has higher income than the lower work experiences graduates. Those who worked in private sector earned higher income than those who worked in government sector and 3) an analysis rate of return found that benefit-cost ratio for total graduates was 266.86, for those who worked in the private sector was 342.08 while of those who worked in government sector was 222.84. Internal rate of return total graduates was 28.84%, for those who worked in private sector was 31.97% while of those who worked in government sector was 26.76%.Keywords: Investment in Education, Private Rate of Return

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

จักรพันธ์ ชัยทัศน์, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงรายDepartment of Management, Faculty of Business Administration, Chiangrai College.

วัชรี มนัสสนิท, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงรายFaculty of Business Administration, Chiangrai College.

เฌณิศา สุวรรณจินดา, วิทยาลัยเชียงราย Chiangrai College.

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงรายFaculty of Business Administration, Chiangrai College.

Downloads

Published

2018-08-20

How to Cite

ชัยทัศน์ จ., มนัสสนิท ว., & สุวรรณจินดา เ. (2018). อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนทางการศึกษาวิทยาลัยเอกชน กรณีศึกษา: คณะพยาบาลศาสตร์ (RATE OF RETURN ON PRIVATE COLLEGE: CASE STUDY OF FACULTY OF NURSING). วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 10(19, January-June), 33–45. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/swurd/article/view/10514