ความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Main Article Content

ชุติกาญจน์ บุตรพรม
กันยารัตน์ เควียเซ่น

Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่ศึกษา และประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีกับความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 321 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและค่าไคสแควร์  ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีระดับมากที่สุด โดยต้องการใช้สารสนเทศที่มีลักษณะเป็นเอกสารฉบับเต็ม นำเสนอด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ เนื้อหาถูกต้องสมบูรณ์ ระบุแหล่งที่มา มีเนื้อหาทันสมัยไม่เกิน 6 เดือนและได้รับการอ้างอิงหรือเชื่อมโยงจากแหล่งที่น่าเชื่อถืออย่างชัดเจน โดยต้องการสารสนเทศที่เผยแพร่ในวารสารแบบเสรี โดยเฉพาะวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบเสรีที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายในระดับมากที่สุด  และมีเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แพทยศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนี้ พบว่าระดับการศึกษา กลุ่มสาขาวิชาที่สังกัด และประสบการณ์การรู้จักแหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรี The purposes of this research were to examine the need for using Open Access Literature of Khon Kaen University graduate students, and the relationship between the level of education, fields of study, and experiences on recognizing the need for using Open Access Literature. 321 Khon Kaen University graduate students were random sampling. The research instrument was a questionnaire. The data were analyzed using descriptive statistics and chi-square. The results showed that graduate students needed to use the information that was distributed in Open Access at the highest level.  That was the need for using the information with full text, Thai or English language, the correct content, identifying sources, up to date within 6 month, linked from the reliable resource.  The information distributed in Open Access journal, especially the free online journals, were required at the highest level.  Users needed the

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
บุตรพรม ช., & เควียเซ่น ก. (2015). ความต้องการใช้แหล่งสารสนเทศแบบเสรีของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น. บรรณศาสตร์ มศว, 8(1), 1–11. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/5512
Section
Research Articles