การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ

Main Article Content

ธันยา พิทธยาพิทักษ์
ธันยวิช วิเชียรพันธ์

Abstract

บทความนี้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องหลักการและรูปแบบการถ่ายทอดนวัตกรรม โดยนำเสนอความหมายของนวัตกรรม  ความสำคัญและกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรมซึ่งมีกระบวนการที่เกี่ยวข้อง 3 กระบวนการ เริ่มจากกระบวนการเร่งเร้าความเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมองค์กรในการรับนวัตกรรม ต่อมาคือกระบวนการบริหารความเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งเสริมองค์กรในการยอมรับการเปลี่ยนแปลงทำให้การถ่ายทอดนวัตกรรมกระทำได้รวดเร็วขึ้น และกระบวนการถ่ายทอดนวัตกรรม  ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายเพื่อให้เกิดการนำนวัตกรรมมาใช้ในองค์กร  กระบวนการเหล่านี้มีหลักการและแนวทางสำหรับองค์กรในการนำไปปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พิทธยาพิทักษ์ ธ., & วิเชียรพันธ์ ธ. (2012). การถ่ายทอดนวัตกรรม: หลักการและรูปแบบ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2295
Section
Academic Articles