การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

Main Article Content

จารุณี อภิวรชัย
บุญยืน จันทร์สว่าง

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์      ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และเพื่อสร้างคู่มือการใช้สารานุกรมฯ ประชากรที่ใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา คือ หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่มที่ 1-34 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อคู่มือการใช้สารานุกรมฯ คือ ครูวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมฯ และแบบประเมินคุณภาพคู่มือการใช้สารานุกรมฯ ผลการวิจัยพบว่า จำนวนเรื่อง    ในสารานุกรมฯ มีทั้งหมด 325 เรื่อง มีเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 155 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 47.69 โดยเล่มที่ที่มีเรื่องสอดคล้องกับกลุ่มสาระฯ มากที่สุด 3 ลำดับ คือ เล่มที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 100.00  เล่มที่ 10 คิดเป็นร้อยละ 90.00  และ เล่มที่ 17 คิดเป็นร้อยละ 80.00  เมื่อพิจารณาตามกลุ่มนักเรียนและรายวิชา พบว่า จำนวนเรื่องที่สอดคล้องกับกลุ่มนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ วิชาชีววิทยา 264 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 81.23  วิชาเคมี 58 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 17.85  วิชาฟิสิกส์ 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.54  และวิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.31  ส่วนกลุ่มนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ มีจำนวนเรื่องที่สอดคล้อง ทั้งหมด 143 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 44  ซึ่งครูวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่มีความเห็นว่า คู่มือการใช้สารานุกรมฯ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งครูส่วนใหญ่เห็นว่าช่วยประหยัดเวลาค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการสอนตามเนื้อหาของบทเรียน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อภิวรชัย จ., & จันทร์สว่าง บ. (2012). การวิเคราะห์เนื้อหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ที่สอดคล้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2289
Section
Research Articles