ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว (Factors Enhancing Knowledge Sharing and Knowledge Transfer of Staff in Shelter for Children and Families)

Main Article Content

เอกชัย คนคิด
ชลภัสส์ วงษ์ประเสริฐ

Abstract

บทคัดย่อ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมแความมั่นคงของมนุษย์ ใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างใช้ในการวิจัย คือ บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว จำนวน 943 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว มี 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (Mean = 3.78) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์กร (Mean =  3.93) ซึ่งเป็นปัจจัยด้านองค์กร ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กร (Mean = 3.62) วิสัยทัศน์องค์กร (Mean = 3.74) กลยุทธ์องค์กร (Mean = 3.75) ความไว้วางใจ (Mean = 3.86) ภาวะผู้นำ (Mean = 3.83) รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย แรงจูงใจ (Mean = 3.89) และปัจจัยด้านเทคโนโลยี ประกอบด้วย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี (Mean = 3.63)   Abstract This paper aimed to study the factors enhancing knowledge sharing and knowledge transfer of staffs in Children and Family Shelter, Department of Children and Youth, Ministry of Social Development and Human Security. The purposes were researched by quantitative research using questionnaire. The sample consisted of 943 Children and Shelter’s staffs then analyzed to find percentage, average and standard deviation. The study found the factors enhancing knowledge sharing and knowledge transfer illustrated that the staffs have focused on these following factors in high level (x̄ = 3.78). These factors average maximum are culture (x̄ = 3.93) in organization factors (structure (x̄ = 3.62), strategy (x̄ = 3.75), vision (x̄ = 3.74), leadership (x̄ = 3.83), trust (x̄ = 3.86)) individual factors (motivation (x̄ = 3.89)), and technology factor (the application of information technology (x̄=3.63))

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
คนคิด เ., & วงษ์ประเสริฐ ช. (2019). ปัจจัยที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการถ่ายโอนความรู้ของบุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัว (Factors Enhancing Knowledge Sharing and Knowledge Transfer of Staff in Shelter for Children and Families). บรรณศาสตร์ มศว, 12(1), 60–69. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/11529
Section
Research Articles