การวิเคราะห์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 –2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Main Article Content

สุรดา สุวรรณปักษ์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การตีพิมพ์และเนื้อหาของนิพนธ์ต้นฉบับของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่าง พ.ศ. 2552 - พ.ศ. 2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำแนกตาม ระดับการศึกษา ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ ฐานข้อมูล ขอบเขตเนื้อหา วัตถุประสงค์ สถิติที่ใช้ รูปแบบการวิจัย ประชากร และพื้นที่การศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณแบบสำรวจ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกรายการ ผลการวิจัย พบว่า นิพนธ์ต้นฉบับมีจำนวน 265 เรื่อง แบ่งเป็นระดับปริญญาโท จำนวน 175 เรื่อง (ร้อยละ 66.0) และระดับปริญญาเอก จำนวน 90 เรื่อง (ร้อยละ 34.0) ทั้งหมดเป็นปริญญานิพนธ์ของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 236 เรื่อง (ร้อยละ 89.1) และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จำนวน 29 เรื่อง (ร้อยละ 10.9) วารสารที่ตีพิมพ์ผลงานมากที่สุด จำนวน 202 ผลงาน (ร้อยละ 76.2) คือ Journal of Health Research  ฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารอาเซียน (ACI) และฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย(TCI) เป็นฐานข้อมูลแรกที่ปรากฏผลงานมากที่สุด    รองลงมา คือฐานข้อมูล Scopus และ Directory of Open Access Journals (DOAJ)  นิพนธ์ต้นฉบับส่วนใหญ่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 45 เรื่อง (ร้อยละ 17.0) มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ จำนวน 74 เรื่อง (ร้อยละ 27.9) สถิติและรูปแบบการวิจัย คือ สถิติเชิงพรรณนา จำนวน 136 เรื่อง (ร้อยละ 51.3) รูปแบบการวิจัย คือ การศึกษาภาคตัดขวาง จำนวน 177 เรื่อง (ร้อยละ 66.8) ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ประชากรวัยผู้ใหญ่ จำนวน 150 เรื่อง (ร้อยละ 56.6) และพื้นที่ใช้ทำการวิจัยมากที่สุดคือ ประเทศไทย จำนวน 203 คน (ร้อยละ 76.6)     Abstract This study aimed to analyze the publication and contents of original research articles published in scholarly journal of graduate students of College of Public Health Sciences, Chulalongkorn University, years 2009 – 2015. The 265 original research articles were classified into level of study program, journal title, database, content, objective, statistics used, study design, population, and study area; 66.0% was master’s level and 34.0% from doctoral level. About 89.1% was from Public Health Program and 10.9% from Public Health Science Program. Journal of Health Research was the most considered to publish 202 articles in both level: 172 titles from master level, and 30 titles from doctoral level. The majority of articles were found in the ASEAN Citation Index (ACI) and Thailand Citation Index (TCI) database. The second database was found in the Scopus and the third was the Directory of Open Access Journals (DOAJ). Topic relating to health behavior 17.0% was mostly published. Objective of the study was to find out the relationship between or factors related to variables (27.9%). The majority of statistics used and study design were descriptive statistics (51.3%) and cross-sectional study (66.8%). Study population mostly was conducted in adults (56.6%). Thailand was the most country of study (76.6%).   คำสำคัญ: การวิเคราะห์เนื้อหา นิพนธ์ต้นฉบับ สาธารณสุขศาสตร์ Keywords: Content analysis, Original article, Public health

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สุวรรณปักษ์ ส. (2019). การวิเคราะห์นิพนธ์ต้นฉบับระดับบัณฑิตศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 –2558 ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บรรณศาสตร์ มศว, 11(2), 94–107. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/10911
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)