การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ตามมาตรฐาน API 650

Authors

  • สมบูรณ์ รุ่งเรือง
  • สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
  • ธนรัตน์ แต้วัฒนา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่องการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ตามมาตรฐาน API 650 เพื่อใช้ในการพัฒนาความสามารถของช่างในโรงงานอุตสาหกรรม แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก การดำเนินการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ 1) ศึกษามาตรฐานการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ ของโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก 2) ดำเนินการพัฒนาชุดฝึกอบรม โดยกำหนดขั้นตอนต่างๆ 10 ขั้นตอน โดยมีผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และทำการประเมินความเหมาะสมของชุดฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น 3) ดำเนินการฝึกอบรม เริ่มจากการวัดความรู้ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม และมีการประเมินผลระหว่างการฝึกอบรมในแต่ละบทอย่างเป็นขั้นตอน  4) ประเมินผลผู้เข้าอบรมโดยทำการทดสอบ เมื่อสิ้นสุดการฝึกอบรม และ 5) วัดความสามารถการเพิ่มผลิตภาพของผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจากผลการปฏิบัติงาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นผู้ปฏิบัติงานในอาชีพช่างผลิตถังของ บริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด โดยวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง มีการกำหนดคุณสมบัติ คือ เป็นพนักงานที่มีอายุงานไม่น้อยกว่า 3 ปี จำนวน 30 คน   การวิจัยครั้งนี้พบว่า ผลคะแนนเฉลี่ยจากการทำแบบฝึกหัดระหว่างฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 86.64 ผลคะแนนทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 88.77 และผลทดสอบการเพิ่มผลิตภาพหลังการฝึกอบรม มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 3.76 กิโลกรัม/คน-วัน คิดเป็นร้อยละ 10.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์กำหนดที่ตั้งไว้  สามารถนำไปพัฒนาอาชีพการผลิตถังบรรจุภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คำสำคัญ : ถังบรรจุภัณฑ์ขนาดกลางและขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก, ชุดฝึกอบรม   Abstract The main purpose of this research was to develop the training package for producing medium and large -sized storage tank according to the API 650 standard in order to enhance manpower in steel industry. This research consisted of 5 steps which were as follows :  1) Studied storage tank production standards; 2) developed the 10 step training package under the supervision of five specialists who evaluated its appropriateness; 3) conducted the training package starting with the pre-test and evaluated each of the training units during the training program; 4) tested the trainees after the training program and 5) evaluated the trainees' productivities based on their job performance after having completed the training. The population used in this research. As a storage tank technician. He is a storage tank technician in Know-How Transfer Company Limited. By specific selection method. The property is defined. Employees with at least 3 years of service 30 people. The result showed an average scores of 86.64 during the training program and 88.77 after the training. The trainees' productivities showed that the efficiency was 3.76 kg higher per person per day which was an improvement of 10.12% which reached the expectation therefore, the training packaged was able to develop effectively occupation of medium and large -sized storage tank production in steel industry.   Keywords : Medium and Large-sized Storage Tank Production Steel Industry, Training Package

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads