สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Authors

  • มัตติกา บุญมา
  • ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล
  • จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
  • วิเชษฐ ยิ้มละมัย
  • กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงอันตรายของเด็กก่อนวัยเรียนเนื่องจากการเล่นอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ซึ่งการเก็บข้อมูลจะใช้แบบสัมภาษณ์โดยข้อมูลการสำรวจ ได้แก่ การจัดการสนามเด็กเล่น ลักษณะสภาพความปลอดภัยของเครื่องเล่น ลักษณะสภาพแวดล้อมในสนามเด็กเล่น จากนั้นนำข้อมูลมาทำการสรุปปัจจัยเสี่ยงอันตรายและนำเสนอแนวทางจัดสภาพแวดล้อมของสนามเด็กเล่นให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย จากผลการสำรวจพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เด็กได้รับบาดเจ็บขณะเล่นในสนามนั้นมีหลายปัจจัย เช่น บริเวณที่ตั้งของสนามเด็กเล่นซึ่งบางแห่งไม่มีรั้วเพื่อป้องกันเด็กวิ่งออกนอกบริเวณพื้นที่สนาม การจัดพื้นสนามเด็กเล่นไม่เหมาะสม โดยพบว่าพื้นผิวสนามในการจัดตั้งอุปกรณ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่เป็นพื้นผิวที่ค่อนข้างแข็ง (เช่น พื้นคอนกรีต พื้นดิน พื้นสนามหญ้า เป็นต้น) ความสามารถในการดูดซับพลังงานของพื้นค่อนข้างต่ำ ดังนั้นเมื่อเด็กหกล้มหรือมีการตกกระแทกจะทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บง่าย นอกจากนี้จากการประเมินความเหมาะสมของลักษณะสภาพความปลอดภัยของเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น พบว่าสภาพอุปกรณ์เครื่องเล่นส่วนใหญ่เริ่มมีสภาพชำรุดและขาดการตรวจสอบซ่อมบำรุง   คำสำคัญ : สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง เด็กก่อนวัยเรียน อันตราย บาดเจ็บ ปัจจัยเสี่ยง Abstract: This research was study risks of outdoor playground equipment to pre-school child. The data gathered from the questionnaire which the playground management, the safety of playground equipment, the playground environment, then evaluate the risks assessment and offer to the suitable of playground environment and safety. From the evaluation found the causes that could get hurt to the pre-school child such as the some playground do not have fences to prevent the child getting outside, inappropriate for playground arrangement, the surface of playground are inappropriate which are too hard (such as concrete surface, ground and grassland etc.) and low energy absorbability when the child falling. In additional, the safety of playground equipment evaluated found that almost equipment were damaged and ignored the maintenance.   Keyword: Outdoor Playground, Pre-School Child, Hazards, Hurt, Risk Factors

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads