การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลิตภาชนะรับแรงดัน

Authors

  • พงศธร ประชุมวรรณ
  • คมสันต์ ชไนศวรรย์
  • เอนก เทียนบูชา

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพ  ชุดฝึกอบรม เรื่องการตรวจสอบในระหว่างการผลิตภาชนะรับแรงดัน  ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารงานวิจัย  และสำรวจสมรรถนะที่จำเป็นในการผลิตภาชนะรับแรงดัน  จากผู้ทรงคุณวุฒิที่ประกอบอาชีพด้านการผลิตภาชนะรับแรงดัน  แล้วนำผลการสำรวจมากำหนดเป็นหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรม  และสร้างชุดฝึกอบรมประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  ใบเนื้อหา  แบบฝึกหัด  และสื่อประกอบการฝึกอบรม  ได้นำชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้นไปอบรมและประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มตัวอย่าง  ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการผลิตภาชนะรับแรงดัน  ของบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด  จำนวน 22 คน  ก่อนการฝึกอบรม  ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบ  เพื่อวัดความรู้ก่อนการฝึกอบรม  จากนั้นดำเนินการอบรมด้วยชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น  และทำแบบฝึกหัดหลังจากฝึกอบรมในแต่ละหัวข้อ  เมื่อฝึกอบรมครบทุกหัวข้อ  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์  แล้วนำผลคะแนนมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม ผลการวิจัยพบว่า  ชุดฝึกอบรมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ 84.58/89.77 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้  โดยผลการทดสอบก่อนและหลังฝึกอบรม  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ  ที่ระดับ .01 และมีผลการประเมินการปฏิบัติงานเฉลี่ย  ร้อยละ 94.65 แสดงให้เห็นว่าชุดฝึกอบรมที่สร้างขึ้น  สามารถนำมาใช้ในการฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   คำสำคัญ : ชุดฝึกอบรม  การตรวจสอบ  ภาชนะรับแรงดัน   Abstract The objectives of the research aim to construction and efficiency evaluation of training package on fabrication inspection of pressure vessel.  The researcher studied the research papers. And surveyed the competencies required to monitor vessel pressure. From qualified professionals producing pressure vessel. After the survey was defined as a subject in training. And createa training package these include the achievement test information sheetexercise and media for training. Training package on fabrication inspection of pressure vessel used for trainging with a sampling group. The selected sampling group was the 22 people in the production of pressure vessels of Know-How TransferCo.,Ltd. Before the training. The pretest was provided the sample group.  During the training program. After completion of training and exercises for each topic.  When training is complete, all topics. The training will Achievement Test. The score collected from exercises and test was calculated in order to measure the effectiveness of the training package.                  The result of evaluation shows the training package has the effectiveness of84.58/89.77 The value is higher than the standard 80/80The training package thus has higher effectiveness than the proposed criteria and can be used for training the worker who deal with fabrication of pressure vessel .The comparison between Pretest and Posttest  were difference mean that the Posttest is higher than a statistical significance of .01And Evaluating Performance is 94.65   Keywords :Training Package, Inspection,Pressure Vessel

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads