การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามฐานสมรรถนะ

Authors

  • นาวิน สัมมา
  • ฉัตรชาญ ทองจับ
  • คมสันต์ ชไนศวรรย์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามฐานสมรรถนะ ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเอกสารมาตรฐานอาชีพ ตำรา เอกสารงานวิจัย และสำรวจหัวข้อที่ใช้ในการฝึกอบรมจากคนในอาชีพ รวบรวมข้อมูลที่ได้ เพื่อดำเนินการวิเคราะห์หัวข้องานและแยกหัวข้อย่อย ให้ได้วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม แล้วทำการสร้างชุดฝึกอบรมที่ใช้ในงานวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย เป็นพนักงานของบริษัท โนว์ฮาวทรานสเฟอร์ จำกัด ในช่วงปี 2558-2559 จำนวน 15 คน ส่วนขั้นตอนการนำชุดฝึกอบรมไปใช้ เริ่มต้นด้วยการทำแบบทดสอบความรู้ก่อนเรียน แล้วจึงเข้าสู่การฝึกอบรมตามลำดับขั้นตอน ตามที่คู่มือระบุไว้ พร้อมทำแบบฝึกหัดระหว่างฝึกอบรมแต่ละหัวข้องานจนครบทุกงาน แล้วจึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบความรู้หลังฝึกอบรมซ้ำอีกครั้ง เพื่อวัดความแตกต่างของคะแนนก่อนและหลังการฝึกอบรม จากนั้นทำการประเมินการปฏิบัติงานโดยใช้ครูฝึกอาชีพของบริษัทฯ ทำการประเมินผลในการปฏิบัติงาน ที่ผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ทั้ง 5 ท่าน     จากผลการวิจัย โดยการประเมินประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรมดังกล่าว พบว่า สมรรถนะการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประเมินโดยครูฝึก คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.40/92.82/91.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80/80ผลการประเมินการทดสอบความรู้ หลังทำการฝึกแต่ละหัวข้องานคิดเป็นคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.00 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยที่ค่าคะแนนหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนก่อนฝึกอบรม คำสำคัญ : ชุดฝึกอบรม เรื่องการทำงานเชื่อมใต้ฟลักซ์ตามฐานสมรรถนะ Abstract The purposes of this study were to conduct and to evaluate the effectiveness of the Construction and Efficiency Evaluation of Submerged Arc Welding in Accordance with Competency Training Set.  The research products startingby collect and study document such as research paper, international occupational standard and Explore topics in the training of the professionals who gather information. To conduct a separate analysis of the topics and subtopics.Provides behavioral objectives. Then create a training package used in research. The sample in the study was a professional training in Know-how Transfer Company Limited during the year 2015-2016 of 15 people. The process of implementing a series of training to use. Start by doing a test prior knowledge. And then into training step by step guide as indicated. During training exercises with each other until all the work. Then the participants were trained to test their knowledge after training again. To measure the difference of scores before and after training.Then evaluate the professional competence of the teacher's career. Evaluating operational. The assessment of the experts checks the 5 people.       The research results found that the student final assignment competencies evaluation in percentage mean score was 90.40/92.82/91.95 that higher than 80/80/80 about the expectation. The test percentage mean score after training each topic was 84.00 that higher that 80 about the expectation. The percentage means score difference test between before and after training was significant at statistical evel .01.The score after the training than before the training   Keywords: Competency Training Set, Submerged Arc Welding in Accordance with Competency Training

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads