การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศสำหรับหลักสูตรการศึกษา บัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Authors

  • ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาวิจัย เรื่อง พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศสำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2) เพื่อศึกษาผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ สำหรับหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 1) กลุ่มประชากรในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ ประกอบด้วย คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู อาจารย์นิเทศการศึกษา อาจารย์นิเทศวิชาเฉพาะ โดยการเลือกแบบเจาะจงจากผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการนิเทศอย่างน้อย 3 ปี และนิสิตที่ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูอย่างน้อย 1 ภาคเรียน รวมทั้งสิ้น 10 คน 2) กลุ่มประชากรในการศึกษาผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ อาจารย์นิเทศก์การศึกษา อาจารย์นิเทศก์วิชาเฉพาะ จำนวน 17 คน และนิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559 จำนวน 275 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบของระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศ คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ผู้ดูแลระบบ 2) นิสิต และ 3) อาจารย์  ผลการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อการนิเทศฯ พบว่า ด้านความสะดวกในการใช้งานของอาจารย์นิเทศ (N =17) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 อยู่ในระดับดี และด้านระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของฐานข้อมูล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับดี และกลุ่มนิสิตมีความคิดเห็น จำแนกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ความสะดวกในการใช้งาน (= 3.41) อยู่ในระดับปานกลาง  2) ระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานของฐานข้อมูล ( = 3.80) อยู่ในระดับดี คำสำคัญ : ระบบฐานข้อมูล, การนิเทศ Abstract The purposes of this research were to the development of coaching database for bachelor degree of education and database usability. The samples of the study in database system development of 1) committee and lecturers 10 persons and 2) lecturers 17 persons and students in bachelor degree of 275 persons. The data was analyzed to determine statistical values by using Mean and Standard Deviation (SD). The research revealed as follow: Model of Coaching Database for Bachelor Degree of Education, Srinakharinwirot University on Internet consisted of 3 functions: 1) administrator 2) student and 3) lecturer. The usability of the database found that 1) the lectures opinions convenient user average were rate at good level ( = 4.20) and database work time average were rate at good level ( = 4.38). 2) The students opinions convenient user average were rate at middle level (Mean = 3.41) and database work time average were rate at good level (Mean = 3.80).   Keyword: Database,  Coaching

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads