ศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)

Authors

  • ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามที่เป็น rating scale และแบบสอบถามปลายเปิด โดยแบบสอบถามแบ่ง 3 ส่วน คือ 1.ข้อมูลส่วนตัว 2.ความพึงพอใจ 3.ข้อเสนอแนะ ในส่วนความพึงพอใจมี 5 ด้านคือ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการ,  ค่าบริการ, ช่องทางการจัดจำหน่าย,  การส่งเสริมการตลาด และ พนักงานผู้ให้บริการ  กลุ่มตัวอย่างคือประชากรที่มาใช้บริการของธนาคารออมสิน(ฝั่งธนบุรี) จำนวน 400 คน สถิติที่ใช้คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากการศึกษาพบว่าเพศหญิง, ช่วงอายุ31-40ปี, อาชีพทำธุรกิจส่วนตัว, ช่วงรายได้เฉลี่ย 20,001-30,000บาทต่อเดือน, และการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท มาใช้บริการคิดเป็นร้อยละมากสุดของการศึกษา และความพึงพอใจผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสินในกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี)พบว่าความพึงพอใจของการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการมีค่าเฉลี่ย 3.98 อยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจต่อพนักงานผู้ใช้บริการมีค่าเฉลี่ย 3.85 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อช่องทางการจัดจำหน่ายมีค่าเฉลี่ย 3.90 อยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจต่อการส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ย 3.75 อยู่ในระดับมาก และความพึงพอใจต่อพนักค่าบริการ 3.70อยู่ในระดับมาก ส่วนในภาพรวมความพึงพอใจของผู้ใช้ Mobile Banking (MyMo) ทั้ง5ด้าน (ผลิตภัณฑ์/บริการ, ค่าบริการ, ช่องทางการจัดจำหน่าย, การส่งเสริมการตลาด, พนักงานผู้ให้บริการ) มีค่าเฉลี่ย 3.84 อยู่ในระดับมาก โดยมีระดับนัยสำคัญทางสถิติ = 0.05 คำสำคัญ: ความพึงพอใจผู้ใช้บริการธนาคารออมสิน, โมบายแบงค์กิ้ง Abstract This research conducted to study for customer satisfaction toward Mobile Banking (MyMo) service of Government Saving Bank in Bangkok area. The tool used in this research is a rating scale questionnaire and Open end survey. There were 3 parts to the questionnaire, 1. Personal information 2. Satisfaction scales and 3. Recommendation. In the Satisfaction scale part have 5 aspect; product and service, service fee, distribution channels, marketing promotion, and service staff. Target sampling came from 400 bank’s customers that walked in to get service at Government Saving Bank Thonburi branch. Statistic that being use are Percentage, Median, and Standard Deviation. From the research we found that most of the customer that use the app are female, at the age of 31-40, business owners, who make 20,001 - 30,000 baht per month. Customer satisfaction on product and service median is at 3.98. Customer satisfaction toward service staff median at 3.85. Customer satisfaction toward distribution channels is at 3.90. Customer satisfaction toward marketing promotion median at 3.75. Customer satisfaction toward service fee median is at 3.70. finally overall customer satisfaction median is at 3.84 which is fairly high with statistical significance at 0.05. Keyword: customer satisfaction of Government Saving Bank. Mobile Banking

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads