ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสุขในการทำงานของพนักงานในธุรกิจขนส่ง

Authors

  • รติ บำรุงญาติ
  • มานพ ชูนิล

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฏการณ์วิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ1)อธิบายความหมายของความสุขในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนส่ง 2)อธิบายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนส่ง 3)อธิบายผลลัพธ์ของการมีความสุขในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนส่ง ศึกษากับพนักงานจำนวน 29 คน อายุ 20-60 ปี ที่ได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานว่า เป็นผู้ที่มีความสุขในการทำงานยิ้มแย้มแจ่มใส กระตือรือร้นในการทำงานและยินดีเข้าร่วมการเป็นผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลสำคัญถูกเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และการบอกต่อแบบลูกโซ่ เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และสังเกตการณ์ ภายในองค์กรขนส่ง 3 บริษัท ได้แก่ บริษัทมนต์ ทรานสปอร์ต จำกัด, บริษัท บิ๊กเกอร์โบรคเกอร์กรุ๊ป จำกัด และ  บริษัท มณีทรานสปอร์ต จำกัด ในช่วงเดือน มีนาคม-ตุลาคม พ.ศ.2558 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์ปัจจัยเชิงเหตุและผลของความสุขในการทำงานของพนักงานธุรกิจขนส่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1)ความหมายของความสุขในการทำงาน คือ ความรื่นรมย์ในงาน ความพึงพอใจในงาน ความกระตือรือร้นในการทำงาน งานราบรื่น ไม่มีปัญหา และไม่มีความวิตกกังวลใดๆในการทำงาน 2)ปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำงาน คือ การได้ทำงานที่ตรงกับความต้องการ ความเหมาะสมระหว่างบุคคลกับงานที่ได้รับ  การมีความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงาน การเห็นคุณค่าในตนเอง และ การได้ค่าตอบแทนในการทำงาน 3)ผลลัพธ์ของความสุขในการทำงาน คือ การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี การมีสุขภาพจิตที่ดี และความรู้สึกอยากจะทำงานในวันต่อๆไป ผลการศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ในการพัฒนาเพื่อให้พนักงานธุรกิจขนส่งทำงานอย่างมีความสุขต่อไป คำสำคัญ : ความสุขในการทำงาน พนักงานธุรกิจขนส่ง วิจัยเชิงคุณภาพ Abstracts This research was a qualitative research using phenomenological study. The purposes of this research are 1)describe the meaning of happiness at work of employees in transportation business  2)explain various factors which influence to happiness at work of employees in transportation business 3)explain the consequences of happiness on employees in transportation business. The 29 employees whose ages ranged from 20-60 years old accepted from supervisors and coworkers were happy at work always expressed smiling, enthusiastic to work and willing to participate in this reseach. Key informants was selected by purposive sampling and snowball sampling techniques. In-depth interview and observation were employed to collect data from 3 transportation companies : Mon Transport Co., Ltd., Bigger Broker Group Co., Ltd., Manee Transport Co., Ltd. on March - October in 2015. The instrument for this research was guideline for interview. Data was analysed by content analysis. The research results revealed 1) The meaning of happiness at work were job sentimental, satisfaction, enthusiasticness, smooth and not anxiety 2) Important factors which resulted to happiness at work were getting work which fit their needs,getting person-job fit, having good relationship at workplace, having self-esteem and getting payment for work. 3)The consequences of happiness at work were high performance, good mental health and having their feelings that they wanted to work further days. The research results could be applied as basic data to develop happiness at work of employees in transportation business in the furture. Keywords : Happiness at Wok, Employees in Transportation Business, Qualitative Research

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads