การศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด An Analysis Study of the Internet Users Behaviors to Community Marketing

Authors

  • ฉัตรเมือง เผ่ามานะเจริญ

Abstract

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือของผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ความครบถ้วนของเนื้อหา เทคนิคการนำเสนอเนื้อหา ความต้องการในการใช้งานที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่ทำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ต ผลการวิจัยพบว่าพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่มีต่อการรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาดนั้นจะใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเป็นช่องทางแรกในการหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการในอินเทอร์เน็ตจะเกิดขึ้นในช่วงค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด โดยสินค้าหรือบริการที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ ความบันเทิง ค่ายเพลง ภาพยนตร์ สินค้าเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ ปัจจัยด้านความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารพบว่าเนื้อหาที่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาที่ชัดเจนและเนื้อหาที่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มาก เทคนิคของการนำเสนอข่าวสารในเรื่องการค้นหาข้อมูลได้ง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้ดีมีการให้ความสำคัญมากที่สุด คำสำคัญ: พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต / การรวมกลุ่มมวลชนทางการตลาด  The purposes of the research were to study the Internet users’ behaviors to community marketing and to study reliability of content factor, reliability of sender factor, fullness of content, presentation technique, requirements that affect decision making of buying product which is promoted on the Internet. The results of this research revealed that the Internet users’ behaviors to community marketing will use the Internet as the first channel for searching information about product. Searching information about product and service will most happen in the searching period before making decision. Products and services which most searched were entertainment, music company, movies, technology, computers and mobile phones. Information reliability factors showed that referenced information and updated information will make trustier. Presentation technique factors showed that ease of access is the most important.Keywords: Internet Users Behaviors / Community Marketing 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads