"ภาพ" รากฐานการสร้างสรรค์ สื่อสาร เล่าเรื่องในงานภาพยนตร์ Motion:The Heart of Creation,Communication and Narration for Films

Authors

  • ภัทรนันท์ ไวทยะสิน

Abstract

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ส่งผลให้กระบวนการผลิตของงานภาพยนตร์พัฒนาอย่างไม่สิ้นสุด สร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ จนในบางครั้งผู้ผลิตหลงลืมหัวใจสำคัญของงานภาพยนตร์ ส่งผลให้ผลงานภาพยนตร์นั้นขาดสุนทรียภาพ และ ศิลปะในงานภาพยนตร์ อันเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสรรค์ สื่อสาร และ เล่าเรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของเรื่อง บทความวิชาการฉบับนี้จึงมุ่งเน้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงสิ่งสำคัญในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์ คือ “ภาพ” ที่ปรากฏบนจอภาพยนตร์ หรือ การจัดองค์ประกอบของภาพ หากผู้ผลิตเข้าใจพื้นฐานดังกล่าวแล้วนั้น ก็จะสามารถสร้างสรรค์ภาพยนตร์ที่มีคุณภาพในเชิงอุตสาหกรรม และมีคุณค่าในเชิงศิลปะได้อย่างลงตัวNowadays, a dynamic growth of innovative technologies influences on the production of films. Therefore, film producers often ignore the heart of film making; so their films seem lack of aesthetics which is an crucial essence of creating, communicating and narrating situations in every single scene of the film. Consequently, this article aims to raise awareness towards the significance of film making which is the “Motion” presented on a movie screens. Once the producers realize the heart of films, they could create best quality films as industrial products with aesthetic value.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads