กลยุทธ์การออกแบบเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ: กรณีศึกษาคณะผู้บริหารและเจ้าของกิจการในธุรกิจ SMEs ในประเทศไทย Design-driven strategy: The case study of management teams and entrepreneurs for Thailand’s SMEs

Authors

  • วรรณยศ บุญเพิ่ม
  • ไตรรัตน์ สิทธิทูล

Abstract

บทศึกษาวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการนำ “การออกแบบ” ไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจผ่านกรณีศึกษาของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการสังเคราะห์เชิงเอกสาร การสัมภาษณ์ และการเก็บข้อมูลความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม  ซึ่งผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการจากกรณีศึกษาโดยมากเลือกใช้ประโยชน์จากการออกแบบในลักษณะของ “การออกแบบเพื่อรูปลักษณ์” ซึ่งเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์จากการออกแบบเพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน และเป็นการดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบในลักษณะของกิจกรรมคู่ขนานร่วมไปกับกลยุทธ์หลักด้านอื่นๆของธุรกิจ หากแต่ในการจะผลักดันให้การออกแบบสามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพได้นั้น กิจกรรมด้านการออกแบบควรถูกดำเนินการอยู่ในระดับของโครงสร้างทางธุรกิจเป็นสำคัญมิใช่เพียงแต่ในส่วนของกิจกรรมคู่ขนาน งานศึกษาวิจัยชิ้นนี้จึงทำการศึกษาต่อเนื่องไปถึงสาเหตุว่าที่ว่าเพราะเหตุใดผู้ประกอบการ SMEs จากกรณีศึกษาจึงไม่เลือกดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบในระดับโครงสร้างของการบริหารธุรกิจ ซึ่งผลจากการศึกษาพบว่าปัจจัยด้าน ระดับความรู้ ระดับความสนใจ และระดับของประสบการณ์ด้านการออกแบบจากกลุ่มผู้บริหารและเจ้าของกิจการนั้นเป็นประเด็นสำคัญต่อการเลือกดำเนินกิจกรรมด้านการออกแบบในระดับโครงสร้าง โดยจากผลการศึกษาดังที่กล่าวมานี้จึงสามารถที่จะสรุปได้ว่า การจะส่งเสริมและผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถนำกิจกรรมด้านการออกแบบไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเต็มประสิทธิภาพได้นั้น การมุ่งส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและสร้างประสบการณ์ด้านการออกแบบให้แก่กลุ่มผู้บริหารและเจ้าของกิจการโดยตรงจึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกๆภาคส่วนควรหันมาให้ความสนใจและทำการพัฒนาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง คำสำคัญ: กลยุทธ์การออกแบบ / การบริหารธุรกิจ / ธุรกิจ SMEs / ผู้ประกอบการ The study for design process for driving SMEs’ entrepreneurs: a case study of Bangkok entrepreneurs aims to highlight the importance of design process in order to drive a successful business for SMEs’ entrepreneurs. This research studies the process of all activities that relates to design process in the interest of contributing the knowledge for entrepreneurs and researchers. In this research, the data is collected by literature reviews, interviews, and questionnaires. The results from this study show that most Bangkok entrepreneurs focus on design process only as a styling in order to draw attention to an appearance of the products. Moreover, design process is recognized and used by the entrepreneurs as an add-on co-strategy, but not as a structure lead strategy for the company. In fact, to utilize the design process for its maximum benefit, entrepreneurs must incorporate the design process at the level of a business strategy structure. Therefore, this research studies further the reason why SMEs’ entrepreneurs do not use the design process at the level of business strategy structure. It can be summarized that if the entrepreneurs lack of these three factors: design knowledge, design interest and design experience, it will affect the design activities at the business structure level. As a result, this study suggests that building knowledge and creating design experience directly to entrepreneurs and management teams play a key role in developing a design strategy at the structure level. Keywords: Design Strategy / Management / SMEs / Entrepreneur

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads