อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) กับการศึกษา Internet of Things on Education

Authors

  • วิวัฒน์ มีสุวรรณ์

Abstract

แนวคิดสำคัญของ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง (Internet of Things) เป็นการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลสารสนเทศจำนวนมาก (Big Data) จากอุปกรณ์หรือสรรพสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม ในด้านการศึกษา อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคน ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น เป็นการเสริมสร้างการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแหล่งสารสนเทศให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด คำสำคัญ อินเทอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง / การศึกษา / เทคโนโลยีการศึกษาThe concept of the Internet of Things is to take advantage of advances in networking for the Internet and an increase in the amount of data (Big Data) or from things that are around them. It can be used appropriately.  Internet of Things in education is a tool to help facilitate the teaching and learning for the different of characteristic learners and more effectively for students collaborating theirs in learning the Internet of Things. Strengthens the utilization of information resources to achieve higher performance. Keyword Internet of Things / Education / Educational Technology  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads