ภาพต้นแบบและความเป็นผู้นำหญิงในโลกแฟนตาซี: เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ * Female Archetypes and leadership roles in a fantasy world : The Hunger Games

Authors

  • ปรียาภรณ์ เจริญบุตร
  • จุฬามาศ สุวรรณบูล

Abstract

บทความนี้นำเสนอวิธีวิเคราะห์ Archetype หรือ ภาพต้นแบบสำคัญที่สะท้อนบทบาทผู้หญิงในนวนิยายไตรภาค เดอะ ฮังเกอร์เกมส์ ประพันธ์โดย ซูซาน คอลลินส์ เพื่อศึกษาสถานะของผู้หญิงในสังคม การศึกษาใช้กรอบทฤษฎีวิเคราะห์ของ C.G. Jung และ นักวิชาการแนวจิตวิเคราะห์และสตรีนิยม  Annis Pratt ผลการศึกษาพบว่านางเอกมีภาพต้นแบบ the hero ซึ่งแสดงความเป็นผู้นำของตัวละครเอก แคทนิส เอเวอร์ดีน ภาพต้นแบบ the Amazon และภาพต้นแบบ the Mother นอกจากนี้พบว่ามีภาพต้นแบบที่สัมพันธ์และสามารถสนับสนุนบทบาทสตรี ได้แก่ ภาพต้นแบบ the Green world ภาพต้นแบบ the Good Mother และ ภาพต้นแบบ the Womb โดยสรุป การศึกษาภาพต้นแบบหญิงทำให้ผู้หญิงแตกต่างจากผู้ชายในประเด็นรูปแบบการใช้พลังอำนาจ เพศหญิงมีภาพต้นแบบของผู้สร้าง ผู้รักษาชีวิตและ ผู้เสียสละ ภาพความเป็นผู้นำหรือ the hero เป็นภาพต้นแบบในเรื่องบทบาททางสังคมที่แคทนิสจะได้รับการยอมรับจากทุกเพศ ในขณะที่ภาพต้นแบบหญิงที่แท้จริง ไม่ได้แสวงหาอำนาจด้วยกำลังหรือการบังคับ แต่เป็นการเยียวยารักษาและปกป้องชีวิตอื่นThis article presents archetypal approach in order to study female archetypes as represented in Suzanne Collins’ The Hunger Games Trilogy. It aimed to explore female roles in society.  The author used the archetypal theory following C.G. Jung and feminist scholar Annis Pratt. The results showed important archetypes in the main female character Katnis Everdeen-the hero, the Amazon, and the Mother. Besides, there were female-related archetypes that support the role of the main character including the Green World, the Good Mother and the Womb.  In conclusion, studying female archetypes indicated that female archetypes are different from the male archetypes in terms of the ways of power.  Female archetypes tend to create, cure and sacrifice.  The leadership role found in the hero archetype guarantees Katnis the social acceptance from every gender while the genuine female archetypes in her seeks not the physical power nor force but the power to cure and protect other lives.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads