การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS)

Authors

  • อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • จักรกฤษณ์ จันทรศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Abstract

ในบทความนี้เป็นการประยุกต์การทำงานของเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดงที่ใช้ในกระบวนการผลิตไดโอด รวมถึงปรับปรุงวิธีการทำงานของพนักงาน โดยหลักการออกแบบนั้นจะล็อคโบทด้านล่างซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวรับขาทองแดงไม่ให้เกิดการเคลื่อนที่และออกแบบร่องผ่านขาทองแดงขึ้นใหม่ เพื่อหลบเลี่ยงจากการที่ขาทองแดงถูกบิดจากเครื่องจักรกับโบท ผลที่ได้รับสามารถลดต้นทุนความเสียหายของขาทองแดงในกรณีนี้ได้ถึง 98% และวิธีการทำงานที่เป็นระบบที่สอดคล้องร่วมกันมากขึ้น ทำให้เกิดการพัฒนาองค์กรไปในทิศทางเดียวกันคำสำคัญ: ไดโอด เครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ไดย์ แผ่นตะกั่ว ขาทองแดงIn this paper apply to operate sort of mechanical copper legs used to diode process. Including improve the method of employees work. The design principles that will lock boat bottom that acts as a cushion copper leg unremove and design a new copper gutter through the legs. To escape from a copper legs from machines with boat. The result was to reduce the cost of damages in this case copper legs up to 98% and how the systems operate together more consistent. Development of organize in the same direction.Keywords: Diode, Sorting machine copper legs, Dice, Sheet Lead, Copper legs

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

อริย์ธัช ชูโชติสกุลเลิศ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

ชูโชติสกุลเลิศ อ., & จันทรศิริ จ. (2010). การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรกลเรียงขาทองแดง ในกระบวนการผลิตไดโอด (OPTIMIZING MECHANICAL SORT COPPER LEGS DIODES IN THE MANUFACTURING PROCESS). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2(3, January-June), 89–98. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/900