ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ (THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF NON-SPECIALIST TEXT AND SPECIALIST TEXT IN SCIENTIFIC ARTICLES)

Authors

  • ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Abstract

งานวิจัยนี้มุ่งวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ 2 ประเภท คือ งานเขียนที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และที่ผู้อ่านเป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ ผ่านการใช้อุปลักษณ์ ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาจากงานเขียนวิชาการ 2 ประเภท คือ วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านที่เป็นบุคคลทั่วไป "NewScientist" และวารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ "Nature" โดยคัดเลือกเฉพาะบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง Protein Synthesis ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า งานเขียนทั้ง 2 ประเภท มีลักษณะเฉพาะแตกต่างกัน กล่าวคือ งานเขียนประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไปจะพบการใช้อุปลักษณ์ที่หลากหลายกว่า ทั้งในแง่จำนวนและรูปแบบ พบการใช้เครื่องหมายอัญประกาศเพื่อแสดงอุปลักษณ์ ซึ่งลักษณะเช่นนี้ไม่พบในงานเขียนประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์งานเขียนประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ พบการใช้อุปลักษณ์อย่างจำกัด ทั้งในแง่จำนวนที่ไม่มากและรูปแบบที่มักเป็นคำเดี่ยว โดยทุกคำที่พบถูกใช้ในความหมายตามตัวอักษร ไม่ใช้ในความหมายเชิงอุปลักษณ์อีกต่อไปคำสำคัญ: อุปลักษณ์ ขอบเขตเป้าหมาย ขอบเขตต้นทาง ความหมายเชิงเปรียบ ความหมายหลักThis research aims at investigating the distinctive characteristics of scientific articles in 2 types, for those who are not in the scientific field and who are in the scientific field. The analysis is based on a case study of the application of metaphors describing the genetic code and protein analysis in three Specialist "Nature"and three Non-specialist scientific articles "NewScientist".The results revealed that the two types have their own characteristics. There were more various quantities and forms of metaphor in Non-specialist texts as well as the use of the quotation to signal for the metaphor, which was not found in the other type. For Specialist texts, metaphors were used in more restricted way, both in number and forms, in addition, most of them appeared in the simple word forms and used as literal concepts rather than figurative concepts.keywords: Metaphor, Target domain, Source domain, Figurative meaning, Literal meaning

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ทัศนีย์ เมฆถาวรวัฒนา, มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภาควิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Downloads

Published

2010-06-05

How to Cite

เมฆถาวรวัฒนา ท. (2010). ลักษณะเฉพาะของงานเขียนเชิงวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ประเภทที่ผู้อ่านเป็นบุคคลทั่วไป และประเภทที่ผู้อ่านที่เป็นบุคคลในแวดวงวิทยาศาสตร์ (THE DISTINCTIVE CHARACTERISTICS OF NON-SPECIALIST TEXT AND SPECIALIST TEXT IN SCIENTIFIC ARTICLES). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), 2(3), 27–37. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/895