การพัฒนาสีผสมอาหารและคุณสมบัติของสีจากบีทรูท (DEVELOPMENT OF FOOD COLOR AND COLOR PROPERTIES OF BEETROOT)

Authors

  • พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.
  • อรุษา เชาวนลิขิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.
  • ปฏิมาภรณ์ พลแสน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

Abstract

งานวิจัยนี้ศึกษาผลของชนิดตัวทำละลายที่ใช้ในการสกัด 2 ชนิด (น้ำ และ เอทานอลความเข้มข้น 50%) และอัตราส่วนระหว่างวัตถุดิบต่อตัวทำละลายต่อคุณสมบัติทางกายภาพและสารเบต้าไซยานินของผงสีบีทรูทที่ทำแห้งแบบพ่นฝอย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของผงสีบีทรูทระหว่างการเก็บรักษาเป็นเวลา 45 วันที่อุณหภูมิห้อง พบว่า สารผงสีบีทรูทมีความชื้น 3.37-4.60 และมีปริมาณเบต้าไซยานิน 58.00-197.61 mg/100g ผงสีจากตัวทำละลายน้ำจะให้สีแดงชมพู ส่วนผงสีจากเอทานอล ความเข้มข้น 50% จะให้สีแดงอมส้ม โดยผงสีจากน้ำที่อัตราส่วน 1:1 จะทำให้สกัดสารเบต้าไซยานินได้มากที่สุด เมื่อเก็บผงสีเป็นเวลา 45 วัน พบว่า ปริมาณเบต้าไซยานินของผงสีที่ผลิตจากเอทานอล ความเข้มข้น 50% จะมีความคงตัวมากกว่าที่ผลิตจากน้ำคำสำคัญ: บีทรูท  เบต้าไซยานิน  สี  ความคงตัวThis research studied the effect of two extraction solvents (water and 50% ethanol) and the extraction ratio of raw material and extraction solvents on physical properties and betacyanin content of beetroot colorant powder as well as change of beetroot colorant powder during room temperature storage for 45 days. The result showed that the moisture content and betacyanin content of beetroot colorant powder was 3.37-4.60% and 58.00-197.61 mg/100g, respectively, The colorant extracted by water gave a pink-red color while the colorant extracted d by 50% ethanol gave an orange-red color. The water extract with 1:1 extraction ratio exhibited the highest betacyanin content. The betacyanin content of the 50% ethanol extract was more stable than that of the water extract after 45 days.Keywords: Beetroot, Betacyanin, Color, Stability

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

พรภัสสร จุฬาลักษณานุกูล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Chulalongkorn University.

ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Department of Food Technology, Faculty of Science, Chulalongkorn University.

อรุษา เชาวนลิขิต, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology, Srinakharinwirot University.

ปฏิมาภรณ์ พลแสน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Srinakharinwirot University.

คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Faculty of Agricultural Product Innovation and Technology, Srinakharinwirot University.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

จุฬาลักษณานุกูล พ., เชาวนลิขิต อ., & พลแสน ป. (2021). การพัฒนาสีผสมอาหารและคุณสมบัติของสีจากบีทรูท (DEVELOPMENT OF FOOD COLOR AND COLOR PROPERTIES OF BEETROOT). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(26, July-December), 73–82. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14113