ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของกรวยป่า (TOTAL PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SUB-FRACTIONS FROM STEM BARKS OF Casearia grewiifolia)

Authors

  • ธเนศวร นวลใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.
  • เบญจมาส ไชยลาภ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.

Abstract

ส่วนสกัดเอทิลอะซีเตทของเปลือกลำต้นของกรวยป่าเมื่อแยกโดยเทคนิคคอลัมน์โครมาโทรกราฟี สามารถแยกส่วนแยกย่อยได้ทั้งหมด 13 ส่วนแยกย่อย โดยการเพิ่มความมีขั้วของตัวชะ จากการวิเคราะห์ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค DPPH พบว่าส่วนแยกย่อยที่ 1-9 (5-30 % เอทิลอะซิเตท/เฮกเซน) มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ระดับ IC50 มากกว่า 100 µg/mL ส่วนแยกย่อยที่ 10-13 (35-50 % เอทิลอะซิเตท/เฮกเซน) มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ IC50 อยู่ในช่วง 37.25-27.23 µg/mL ในขณะที่สารมาตรฐาน Trolox มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ระดับ 5.28 ± 0.83 µg/mL ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยเทคนิค ABTS พบว่าส่วนแยกย่อยที่ 1-10 มีค่า IC50 มากกว่า 100 µg/mL ส่วนแยกย่อย ที่ 11-13 มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ IC50 อยู่ในช่วง 26.13-48.03 ug/mL ในขณะที่สารมาตรฐาน Trolox มีค่าการต้านอนุมูลอิสระที่ระดับ 18.44 ± 1.06 µg/mL ปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดของส่วนแยกย่อยที่ 1 - 13 อยู่ในช่วง 15.56 – 367.96 mg GAE/g โดยส่วนแยกย่อยที่ 13 มีค่าปริมาณสารฟีนอลิกสูงที่สุด จากงานวิจัยนี้สามารถสรุปได้ว่าพบว่าปริมาณสารฟีนอลิกทั้งหมดมีความสัมพันธ์กับฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และ ABTS และความมีขั้วส่งผลต่อปริมาณสารฟีนอลิกและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระคำสำคัญ: อนุมูลอิสระ  ส่วนแยกย่อย  กรวยป่าThe ethyl acetate extracts of the stem bark of Casearia grewiifolia were separated by column chromatography technique. The 13 sub-fractions extracts were isolated by increasing polarity of the eluent. Based on the antioxidant activity analysis using DPPH technique, the sub-fractions 1-9 (5-30% Ethyl acetate/Hexane) displayed antioxidant values at the level of IC50 greater than 100 µg / mL and sub-fractions 10 -13 (35-50% Ethyl acetate/Hexane) showed an antioxidant at IC50 values in the range of 37.25 - 27.23 µg/mL. While, the Trolox standard substance exhibited an antioxidant level of IC50 at 5.28 ± 0.83 µg/mL. In addition, the antioxidant activity by ABTS technique, the sub-fractions 1 – 10 (5-35% Ethyl acetate/Hexane) showed the IC50 value more than 100 µg/mL, and the sub-fractions 11-13 (40-50% Ethyl acetate/Hexane) displayed the antioxidant value at IC50 in the range of 26.13 - 48.03 µg/mL, while Trolox standard substance had an antioxidant activity at IC50 value at 18.44 ± 1.06 µg/mL. Moreover, the total phenolic content of the sub-fractions 1 - 13 were in the range of 15.56 - 367.96 mgGAE/g.  The sub-fraction 13 displayed the highest total phenolic content value. It was found that the total phenolic content correlated with the antioxidant activity using DPPH and ABTS assay. In conclusion, the polarity of extract was play an important role in the phenolic content and antioxidant activities.Keywords: Antioxidant, Sub-fraction, Casearia grewiifolia

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ธเนศวร นวลใย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลDepartment of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.

เบญจมาส ไชยลาภ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวลDepartment of General Education, Faculty of Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin, Wang Klai Kangwon Campus.

Downloads

Published

2021-12-31

How to Cite

นวลใย ธ., & ไชยลาภ เ. (2021). ปริมาณฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระของส่วนแยกย่อยจากเปลือกลำต้นของกรวยป่า (TOTAL PHENOLIC CONTENTS AND ANTIOXIDANT ACTIVITIES OF SUB-FRACTIONS FROM STEM BARKS OF Casearia grewiifolia). วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 13(26, July-December), 38–47. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/SWUJournal/article/view/14110