Vol 1, No 1 (2009)

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2552

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
Editor board

บทความรับเชิญ

การจัดการวัฒนธรรมและทัศนศิลป์ PDF
วิรุณ ตั้งเจริญ 1-6

บทความวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับสภาพความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โรงเรียนประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู PDF
ขวัญหทัย ทองธิราช 7-20
หลักกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยเขตอำนาจรัฐในกฎหมายอาญาลาว (The International Law on State Jurisdiction Principles in Lao Criminal Law) PDF
คทารัตน์ เฮงตระกูล 21-30
คุณลักษณะและกระบวนการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของประเทศเกาหลี (Korea’s Moral and Ethical Qualities: Characteristics and Instilling Processes) PDF
จินตนา พุทธเมตะ 31-40
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความมีวินัยในตนเองของนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ PDF
ฉัตรชัย สนธิรัตน์ 41-53
ประเพณีผีมอญกับวิถีชีวิตของชุมชน ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (A Study of Praying Homage Tradition (Peemon) in Relevant to the Community way of Life at Tumbon Putsa District Muang Nakhon Ratchasima Provice) PDF
นันทพร อดิเรกโชติกุล, วาสนา ภานุรักษ์, สุชาติ พิมพ์พันธุ์ 54-69
รูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการจัดการหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนแบบพอเพียงในหมู่บ้าน จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย (Appropriate Management Model for the Sufficiency Quality of Life Development in the Village of Surin Province Thailand) PDF
นิวัฒน์ ศรีบุญนาค 70-83
หลวงพระบาง: การเปลี่ยนแปลงในฐานะเมืองมรดกโลก (Luang Prabang: Changing in the Context of World Cultural Heritage Town) PDF
ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ 84-104
การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บกับการสอนปกติ เรื่อง เทคนิคการค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น PDF
สมชาย วรัญญานุไกร 105-117
ผลการจัดการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีต่อการเรียนรู้แบบนำตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา PDF
อนิรุทธ์ สติมั่น, สุรพล บุญลือ, ทิพย์รัตน์ สิทธิวงศ์ 118-136


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ISSN 0857-5290
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย (ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://pubcenter.swu.ac.th