พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศ: กรณีผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา

อัชญา รัตนตนุ

Abstract


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศและการใช้สารสนเทศผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา รวมทั้งเปรียบเทียบพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศตามบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำงานของผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา จำนวน 353 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน F-test (One way ANOVA)  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ใช้ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภามีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศจากสถาบันบริการสารเทศทางด้านกฎหมายมากที่สุด ( = 3.87) 2) วัตถุประสงค์ในการแสวงหาสารสนเทศในระดับมากที่สุด คือ เพื่อการสอบขั้นความรู้เนติบัณฑิตมากที่สุด ( = 4.44) 3) ประเภทสารสนเทศที่ใช้มากที่สุด คือ หนังสือและตำรา ( = 4.49) 4) ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศไม่ต่างกัน แต่ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีบทบาทหน้าที่และประสบการณ์การทำงานแตกต่างกันมีการใช้สารสนเทศต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 

Abstract

This research aims to examine information seeking behavior, the use of information by users at the library of the Thai Bar Association under the Royal Patronage; and to compares information seeking behavior based on the roles and work experience of these users, and the use of information based on the roles and work experience of the users under study. The sample consisted of 353 users of the library of the Thai Bar Association under the Royal Patronage. The research tool is questionnaire. The analysis statistics are included percentage, average, standard deviation and F-test (One-way ANOVA). The results reveals that the library users mostly use the libraries where provide the law information ( = 3.87), in order to pass the Bar examinations in highest level ( = 4.44). The most type of information resources usage is the books and textbooks ( = 4.49). The users who differed in their roles and work experience are not exhibit concomitant differences in information-seeking behavior. It was also found that users who differed in roles and work experience evinced parallel differences in the use of information at the statistically significant level of .05.

 

คำสำคัญ: พฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศ  การใช้สารสนเทศ ผู้ใช้ห้องสมุด

ห้องสมุดเนติบัณฑิตยสภา

Keywords: Information seeking behavior, Information use, Library user, The Thai Bar Library


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


วารสารบรรณศาสตร์ มศว เป็นวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2
ยินดีรับบทความสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

The Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University is a journal that appears in the Tier 1 of TCI database.
It welcomes articles in the field of library science, information science and other related subjects.
------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513

E-mail: dussadee@g.swu.ac.th, jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis