Vol 3, No 6 (2011)

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 กรกฎาคม-ธันวาคม 2554

Table of Contents

กองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ PDF
editor board

บทความรับเชิญ

การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา: วัดพระพุทธฉาย สระบุรี (GEOTOURISM: WATPHRAPHUTTHACHAI, SARABURI) PDF
เสรีวัฒน์ สมินทร์ปัญญา 1-8

บทความวิชาการ

แนวทางสนับสนุนรถยนต์ FFV ในประเทศไทย (GUIDELINES TO SUPPORT FLEX FUEL VEHICLE (FFV) IN THAILAND) PDF
นนท์วัจน์ อนันตาพันธ์ 9-16
ระบบตรวจวัดค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านเว็บสำหรับผู้ประกอบการหอพัก (WEB-BASED ELECTRICITY CONSUMPTION MONITORING SYSTEM FOR DORMITORY ENTREPRENEURS) PDF
สมศักดิ์ อภิรักษ์สมบัติ 17-25
การสกัดและวิธีการวิเคราะห์แอนโทไซยานิน (EXTRACTION AND ANALYSIS OF ANTHOCYANIN) PDF
อรุษา เชาวนลิขิต 26-36

บทความวิจัย

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ภาคตัดกรวย เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถเชิงปริภูมิของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 PDF
ธิดารัตน์ ลือโลก 37-43
การศึกษาการจับระหว่างโปรตีนเอวิดินและสเตรปตาวิดินกับตัวชี้บอกอนุพันธ์ของไพรีนชนิดใหม่โดยเทคนิคสเปกโทรสโกปี (BINDING OF AVIDIN AND STREPTAVIDIN WITH NEW PYRENYL PROBE BY SPECTROSCOPIC TECHNIQUES) PDF
ปิ่นปินัทธ์ มะลัยแก้ว, อภิญญา ชัยวิสุทธางกูร 44-52
การวิเคราะห์ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (THE ANALYSIS OF AGILITY IN LOGISTICS: A CASE STUDY OF ELECTRONICS INDUSTRY) PDF
วุฒิไกร งามศิริจิตต์, ตรีทศ เหล่าศิริหงส์ทอง 53-62
สารประกอบแซนโทนจากเปลือกต้นมะดะหลวง (XANTHONES FROM THE STEM BARK OF GARCINIA XANTHOCHYMUS) PDF
อรพิณ โกมุติบาล, สุนิตย์ สุขสำราญ 63-69
ผลของปัจจัยตัวแปรเสริมของการแอโนไดเซชันต่อลักษณะสัณฐานพื้นผิวของไทเทเนียมบริสุทธิ์ทางการค้า (EFFECT OF ANODISATION PARAMETERS ON SURFACE MORPHOLOGY OF COMMERCIALLY PURE TITANIUM) PDF
อารียา เอี่ยมบู่, จุฑามาส คงกะพัน, ธานุวัฒน์ กุลเรือง, อัจฉราวดี ทองอ่อน 70-80


ติดต่อกองบรรณาธิการ
วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ISSN 1686-9311
สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(ชั้น 20 อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี)
114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ (02) 649-5000 ต่อ 11014, http://research.swu.ac.th/journal/sc