การพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ – อาร์ ดี เอ

Main Article Content

สุภาพร ภัทราคร

Abstract

บทความนี้นำเสนอภาพรวมของมาตรฐานชุดข้อมูลสำหรับการพรรณนารายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบใหม่ เรียกว่า การพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ - อาร์ ดี เอ (Resource Description and Access – RDA) ประยุกต์กรอบแนวคิดมาจาก “Functional Requirements for Bibliographic Records – FRBR” และ “Functional Requirements for Authority Data – FRAD” เมื่อเปรียบเทียบมาตรฐานชุดข้อมูลใน อาร์ ดี เอ กับ หลักเกณฑ์การพรรณนารายการบรรณานุกรมแบบแองโกล-อเมริกัน ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 – เอ เอ ซี อาร์ 2 (Anglo-American Cataloging Rules 2nd edition – AACR 2)   พบว่ามีบางเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ขอบเขตของคู่มือ การพรรณนารายการบรรณานุกรม การบันทึกข้อมูลผู้รับผิดชอบการผลิตทรัพยากรสารสนเทศที่มีจำนวนมากกว่า 3 คน เป็นต้น และถ้าต้องลงรหัสบันทึกข้อมูลบรรณานุกรมตามมาตรฐานมาร์ค 21 (Machine Readable Cataloging 21- MARC 21) จำเป็นต้องบันทึกรายการข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติม เช่น ระบุประเภทของผลงาน ประเภทของสื่อนำเสนอผลงาน  และ ประเภทของสื่อบันทึกผลงาน  มาตรฐานชุดข้อมูลรูปแบบ อาร์ ดี เอ มีแนวโน้มมาแทนที่ เอ เอ ซี อาร์ 2 และจะพัฒนารูปแบบต่อไปเพื่อให้สามารถพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศในสภาวะดิจิทัล Resource Description and Access (RDA) is a new set of cataloging standard based on two conceptual models: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR) and Functional Requirements for Authority Data (FRAD). They do have strong link to AACR2 and some significant differences in scope, bibliographic description, and rule for three authors, etc. RDA will also affect MARC 21 coding in the way that new MARC fields, (336) Content Type, (337) Media Type, and (338) Carrier Type have to be additionally recorded. The RDA has the tendency to replace the AACR2 and will also be further developed in design for the description of all types of resources, including and access to digital environment. 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ภัทราคร ส. (2015). การพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ – อาร์ ดี เอ. บรรณศาสตร์ มศว, 8(1), 49–66. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/5516
Section
Academic Articles