Return to Article Details การพรรณนารายการทรัพยากรสารสนเทศและการเข้าถึงสารสนเทศ – อาร์ ดี เอ Download Download PDF