จากบรรณาธิการ

Main Article Content

Wawta Techataweewan

Abstract

วารสารบรรณศาสตร์ มศว เข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI) เมื่อเดือนตุลาคม 2553  และได้ปรับปรุงคุณภาพของวารสารให้ได้ตามมาตรฐานวารสารวิชาการ  โดยประกอบด้วยกองบรรณาธิการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความที่มีความรู้ความสามารถ  ได้ร่วมแรงร่วมใจผลักดันให้วารสารบรรณศาสตร์ มศว ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI  จากการถูกประเมินครั้งแรกของวารสาร  สำหรับการประเมินรอบที่ 1 ระหว่างปี 2553 – 2554  และได้รับการยืนยันให้วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI ต่อไป   ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจแก่กองบรรณาธิการในอันที่จะพัฒนาคุณภาพวารสารให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับนักวิชาการ บรรณารักษ์และนิสิตนักศึกษาในการมีแหล่งตีพิมพ์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับทางวิชาการเพิ่มขึ้น วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกของปี 2555 กำหนดออกในเดือนมิถุนายน  ซึ่งเนื้อหาของวารสารยังคงเน้นความหลากหลายทางวิชาการบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความถูกต้องและทันสมัยของบทความเพื่อส่งเสริมพัฒนาการของวิทยาการดังกล่าวให้ก้าวทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคสารสนเทศ  วารสารจะดำเนินต่อไปไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากผู้อ่านและผู้เขียนบทความ  ซึ่งกองบรรณาธิการรู้สึกซาบซึ้งในการสนับสนุนที่ดีของท่านมาโดยตลอด  เนื่องจากงบประมาณในการจัดทำวารสารมีจำกัดจึงทำให้ไม่สามารถเผยแพร่วารสารไปยังผู้ที่สนใจได้อย่างทั่วถึง  จึงใคร่ฝากประชาสัมพันธ์วารสารบรรณศาสตร์ มศว ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถเข้าไปอ่านบทความได้ได้ที่ http://hu.swu.ac.th/libsce/journal.aspx

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Techataweewan, W. (2012). จากบรรณาธิการ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2287
Section
Editorial