ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคําถามที่มีผลต่อความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5

THE EFFECTS OF COOPERATIVE LEARNING MANAGEMENT WITH QUESTIONING TECHNIQUES ON SCIENTIFIC EXPLANATION ABILITY AND TEAMWORK ABILITY OF FIFTH GRADE STUDENTS

Authors

  • ประภาพรรณ วิเศษสุวรรณวัต Master of Education Program in Educational Science and Learning Management
  • วันเพ็ญ ประทุมทอง
  • สุธาวัลย์ หาญขจรสุข

Abstract

บทคัดย่อ  การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามและการจัดการเรียนรู้แบบปกติ และ3) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม เป็นกลุ่มทดลอง 1 ห้อง จำนวน 46 คน และกลุ่มควบคุม 1 ห้อง จำนวน 46 คน ระยะเวลาในการทดลอง จำนวน 20 คาบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565  แบบแผนการวิจัยได้แก่ Control Group Pretest – Posttest Design และOne Group Repeated Measures Design เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสาร 3) แบบวัดความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ และ 4) แบบประเมินความสามารถในการทำงานเป็นทีม สถิติที่ใช้ได้แก่ การทดสอบที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบมีการวัดซ้ำ ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์และความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ3) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคการตั้งคำถามมีพัฒนาการความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ, เทคนิคการตั้งคำถาม, ความสามารถในการอธิบายทางวิทยาศาสตร์, ความสามารถในการทำงานเป็นทีม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    Abstract  The objectives of this research were 1) to compare the pretest and posttest results involving learning achievement and scientific explanation ability of students who received cooperative learning management with questioning techniques, 2) to compare learning achievement , scientific explanation ability, and teamwork ability of students who received cooperative learning management with questioning techniques and traditional teaching method; and 3) to compare the development of students' teamwork ability that have been cooperative learning management with questioning techniques. The samples of the research were fifth grade students at St. Gabriel's School. which were obtained by cluster random sampling. One classroom was designed as the experimental group (46 students) and the other one was designed as the control group (46 students). The duration of this research was 20 periods in the first semester of the 2022 academic year. The research design was Control Group Pretest – Posttest Design and One-Group Repeated Measures design. The research instruments consisted of 1) lesson plans, 2) a learning achievement test, 3) a Scientific explanation test; and 4) Teamwork ability assessments. The hypotheses were tested by t-test for Dependent Samples, t-test for Independent Samples and One-way ANOVA Repeated Measures. The results of research found the following:  1) students who received cooperative learning management with questioning techniques had learning achievement; and scientific explanation ability higher than before the instruction at a .05 level of significance, 2) students who received cooperative learning management with questioning techniques had learning achievement, scientific explanation ability; and teamwork ability higher than students who received the traditional teaching method at a .05 level of significance; and 3) students who received cooperative learning with questioning techniques had the development of teamwork ability at a .05 level of significance.  Keywords : Cooperative learning Management, Questioning techniques, Scientific Explanation Ability, Teamwork Ability, Learning Achievement 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29