การศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการหาขอบภาพด้วยกล้องวงจรปิด สำหรับการวัดและแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง

A STUDY AND COMPARISON OF METHODS FOR FINDING THE EDGES OF IMAGES WITH CCTV. FOR WATER LEVEL MEASUREMENT AND ALARM IN THE RIVER

Authors

  • ยุติ ฉัตรวรานนท์ Bangkokthonburi University
  • ภุชงค์ จันทร์จิระ

Abstract

บทคัดย่อ  บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบวิธีการหาขอบภาพด้วยกล้องวงจรปิด สำหรับการวัดและแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาวิธีการหาขอบภาพด้วยกล้องวงจรปิด สำหรับการวัดและแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำลำคลอง 2) เปรียบเทียบวิธีการหาขอบภาพด้วยกล้องวงจรปิด สำหรับการวัดและแจ้งเตือนระดับน้ำ ในแม่น้ำลำคลอง ในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาระยะทางแบบยูคลิเดียนนำมาใช้ในการแจ้งเตือนระดับน้ำที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยศึกษาระดับน้ำบริเวณคลองในอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จากผลการทดลองพบว่า การเปรียบเทียบ ค่าความผิดพลาดทั้ง 3 วิธี คือวิธีการ MSE, RMSE และMAD วิธีวิธีการหาขอบภาพที่มีค่าความผิดพลาดมากที่สุดคือวิธีการหาขอบภาพแบบพรีวิท โดยมีค่า MSE = 9,238.016, ค่าRMSE = 96.1146 และค่า MAD = 86.30894 และวิธีการหาขอบภาพที่มีค่าความผิดพลาดน้อยที่สุดคือวิธีการหาขอบภาพแบบอนุพันธ์อันดับสองโดยมีค่า MSE = 5.642276, ค่า RMSE = 2.375348 และค่า MAD = 1.44715    คำสำคัญ : วิธีการหาขอบภาพ, กล้องวงจรปิด, แจ้งเตือนระดับน้ำ    Abstract  In this paper, the edge location methods of closed-circuit television images used for canal water level measurement and early warning are studied and compared. The purposes are: 1) to study the edge location methods of closed-circuit television images used for canal water level measurement and early warning; 2) Compare the edge location methods of closed-circuit television images for canal water level measurement and early warning. In this paper, based on the research on the early warning of canal water level change, Euclidean distance is used to locate the canal water level change. According to the experimental results, the three error values are compared by MSE, RMSE and MAD, and the image edge location method with the most error values is eccentric image edge method. MSE = 9,238.016, RMSE = 96.1146 and MAD value = 86.30894 and the method of finding the image edge with the minimum error value are the methods of finding the second derivative image edge with MSE = 5.642276, RMSE = 2.375348 and MAD value = 1.44715    Keywords : Methods for finding edges, surveillance cameras, water level alerts

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-29