การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคม ออนไลน์ในสังคมไทย The Study of Factors Affecting Acceptance and Use of Social Network of People in Thailand

Authors

  • ธัญมาศ ทองมูลเล็ก
  • ปรีชา วิจิตรธรรมรส

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยและเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทย ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยทำการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิที่เก็บด้วยแบบสอบถามจากโครงการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนพ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการเก็บข้อมูลโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Stratified Two -Stage Sampling แล้วคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่มีอายุตั้งแต่15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและมีการให้ข้อมูลว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อกิจกรรมการใช้งาน SocialNetwork (Facebook, Twitter, Hi5, Google Plus) ไ ด้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 38,018 คน และใช้การวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) และการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกแบบสองกลุ่ม (Binarylogistics regression) ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยมีการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 92.1 โดยปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการยอมรับและการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ในสังคมไทยอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากร ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรสระดับการศึกษา ภาค ปัจจัยด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วย การเคยใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ การเคยใช้ Tablet การเคยใช้บริการประเภท data internet ผ่านโทรศัพท์มือถือ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ประกอบด้วย ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ต ระยะเวลาการใช้อินเทอร์เน็ตต่อวัน ช่วงเวลา ที่เข้าใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้าน/ที่พักอาศัย การใช้อินเทอร์เน็ตตามสถานที่ต่าง ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา เช่น Notebook Tablet การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และการใช้โทรศัพท์มือถือแบบSmartphone เข้าถึงอินเทอร์เน็ต ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลในระดับต่าง ๆ ในการที่จะพัฒนาและนำพาสังคมเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีการสื่อสารไร้พรมแดน และเพื่อตอบรับนโยบายThailand 4.0 โดยเริ่มจากการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยมจากทุกเพศวัยของสังคมในปัจจุบันด้วยคำสำคัญ: สังคมออนไลน์ / เครือข่ายสังคมออนไลน์ /การยอมรับและการใช้เทคโนโลยี AbstractThe purposes of this research were tostudy the characteristics of acceptance and use ofsocial networking sites and to study the factorsaffecting use of Social Network of People inThailand. The research was based on thequantitative approach with the support of secondarydata from the 2015 national survey of the use ofinformation and communication technology inThailand. A sample of 38,018 people aged 15 yearsand over was selected with stratified two-stagerandom sampling. The data were analyzed by using descriptive statistics and binary logistic regression.The results showed that acceptance and use ofSocial Network of People in Thai people was 92.1percent. According to the logistic regressionanalysis with statistically significance difference at0.05 level. It was found that age, marital status,computer usage, tablet usage, mobile phone datausage, frequency of internet usage, duration of dailyinternet usage, internet use time, home internetusage, mobile devices internet connection, PCinternet connection and SmartPhone internetconnection had a significant effect on ofacceptance and use of Social Network of People.All these factors can lead to more learning andunderstanding for each level of personal behaviors,is the way to develop digital society and to supportThailand 4.0 model by starting with socialnetworking that is currently popular.Keywords : Online Community / Social Network /Acceptance and Use of Technology

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01