จุดแดง : สัญญะในมิติทางวัฒนธรรม Red Dot: The Signifier in Cultural Dimension

Authors

  • กิติศักดิ์ เยาวนานนท์

Abstract

สัญลักษณ์เป็นการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่มีอนุภาพชนิดหนึ่ง ซึ่งทำให้คนในสังคม มีความเข้าใจร่วมกัน และในขณะเดียวกันก็เป็นส่วนสะท้อนอัตลักษณ์ของตน ซึ่งทำให้สังคมทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างจากกัน “จุดแดง” ในแต่ละสังคม และวัฒนธรรม สื่อสารความหมายมากกว่ารูปร่างวงกลมธรรมดา รูปร่างหนึ่ง หากจุดแดงถูกใส่ความหมายโดยวัฒนธรรมของแต่ละสังคมทำให้ “จุดแดง” มีความหมายแตกต่างกันไป ทั้งที่ยังมีรูปร่างที่คล้ายคลึงกัน และที่สำคัญ จุดแดงยังสามารถบ่งบอกถึง ความเชื่อ ปรัชญา ความคิด และการยอมรับของคนในแต่ละสังคม วัฒนธรรมได้ ดังนั้น สัญญะทางวัฒนธรรม อาจเป็นเครื่องมือที่จะเหนี่ยวนำคนในสังคม ให้เชื่อและเห็นเป็นเรื่องเดียวกัน เพราะสัญญะทางวัฒนธรรมถูกสร้างขึ้นด้วยดุลยภาพ ของรูปและความเชื่อ ซึ่งสื่อสาร และแฝงความหมายจากองค์ประกอบของ ตัวตน(Individual) สัจจะ(Truth) มโนภาพ(Imagination) ดุลยภาพ(Balance) ของวัฒนธรรมในสังคมนั้นได้อย่างน่าสนใจSymbol is one among the most powerful cultural communication methods which can make the unity happened among the people in the society. Additionally, it can simultaneously reflect the uniqueness of that society and also can differentiate any individual society’s culture from others. The meaning of the “Red Dot” in any individual society is supplementary than the representation of the conventional round shape. Additionally, even though many “Red Dots” are represented in the same shape, the connotations of them which defined by any individual society’s culture are different. Importantly, the “Red Dot” can also be used to represent beliefs, philosophies, thoughts, and norms of those societies or cultures. Therefore, the “Red Dot” or the cultural symbolism may be exploited as a tool to establish the unity of the beliefs and norms in many societies. This phenomenon happens because of the fact that, generally, the cultural symbolism was completely cultivated from the equilibrium of shapes and beliefs, individualism, truths, imaginations, and balance of those societies. Additionally, the “Red Dot” or the cultural symbolism can interestingly communicate the connotations of the representation of the conventional round shape acknowledged among the people in those societies also. 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads