คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน The Desirable Traits of Registered Tour Operators and Guides in The Thai Tourism Industry for The Integration

Authors

  • ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล
  • ไกรวิน วัฒนะรัตน์
  • ธิมาพร - ธัญญเฉลิม
  • ยุคลวัชร์ ภักดีจักริวุฒิ์

Abstract

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ของไทย และ 2) ศึกษาโครงสร้างที่สำคัญของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ตัวอย่างที่ใช้ในการสำรวจ คือ นักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้ง 9 ชาติ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม จำนวน 632,986 คน (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 58 ถึง วันที่ 31 มี.ค. 58) จากกลุ่มสถิติและเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยว โดยสรุปข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2558 โดยขนาดตัวอย่างจะได้ 400 หน่วยตัวอย่าง และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.796 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สกัดปัจจัยผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของไทยเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยวิธีการวิเคราะห์สกัดปัจจัย (Factor Analysis) ผู้วิจัยสามารถสรุปรายละเอียดของแต่ละกลุ่ม โดยแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) คุณลักษณะด้านความซื่อสัตย์ เชื่อใจ และอดทน 2) คุณลักษณะด้านการมีวินัย รับผิดชอบ และตรงต่อเวลา 3) คุณลักษณะด้านความรู้และทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและภาษาต่างประเทศ 4) คุณลักษณะด้านการมีความรักในวิชาชีพ และ 5) คุณลักษณะด้านการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อบริการนักท่องเที่ยว คำสำคัญ:  วิเคราะห์สกัดปัจจัย  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ผู้ประกอบการในธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนThis research aims to 1) to study the desirable traits of registered tour operators and guides in the Thai tourism industry, and 2) to analyze the structure of the desirable traits of registered tour operators and guides in the Thai tourism industry for the integration of the ASEAN Economic Community. The samples used in the survey are travelers in Thailand who are members of the ASEAN Economic Community, namely Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore and Vietnam. The subjects of this study were 400 units. The research instrument was the questionnaire with the reliability of 0.796. And this research data were statistically analyzed by frequency, percentage, average, standard deviation and factor analysis (EFA). The research found that the dimensional structure of the desirable traits of registered tour operators and guides in the Thai tourism industry for the integration of the ASEAN Economic Community can be divided into five groups are 1) the honesty, trust and patience 2) the discipline, responsibility and punctuality 3) the basic knowledge and communication skills about tourism and foreign languages 4) the faith in the profession, and 5) the problem-solving skills while giving service to tourists.   Keywords:  factors analysis,  desirable traits,  registered tour operators and guides,ASEAN Economic Community,  

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

ญาณวุฒิ เศวตธิติกุล

-

Downloads