จดหมายเหตุฟาน ฟลีต: เรื่องเล่าของความเปลี่ยนแปลง

Authors

  • พิสิทธิ์ กอบบุญ

Keywords:

จดหมายเหตุฟาน ฟลีต / เรื่องเล่า / The Historical Account of Jeremais van Vliet / Narrative

Abstract

The Historical Account of Jeremais van Vliet: Narrative of Changeบทคัดย่อ บทความวิจัยนี้ มุ่งศึกษาจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต ในฐานะตัวบทเรื่องเล่า โดยเน้นศึกษา 2 ประเด็น ได้แก่ 1) ทัศนคติ ความคิดความเชื่อของผู้เขียนที่สื่อผ่านตัวบท 2) การเล่าเรื่องและความคิดสำคัญที่สื่อผ่านตัวบท การศึกษา มีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจแนวคิดและการเล่าเรื่องของผู้เขียน จากการศึกษาพบว่า นอกจากจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต จะได้รับการศึกษาในฐานะหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว ยังสามารถนำมาศึกษาในฐานะเรื่องเล่าที่สะท้อนทัศนคติ อารมณ์ ความคิดของผู้เล่าเรื่องผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ แนวคิดสำคัญที่ปรากฏเด่นชัดได้แก่แนวคิดเรื่องความเปลี่ยนแปลงทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และมนุษย์ ผู้เล่าเรื่องนำเสนอความขัดแย้งของบุคคลสองฝ่ายตามทัศนะของตนคือฝ่ายคดและฝ่ายซื่อสัตย์ที่ช่วงชิงอำนาจทางการเมืองกัน ผ่านการเล่าเรื่องด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ การเล่าเรื่องตามลำดับเหตุการณ์ การเล่าเรื่องย้อนกลับ และการเล่าเรื่องอ้างถ้อยคำ มุมมองการเล่าเรื่องแสดงให้เห็นว่า ผู้เล่าเรื่องเข้าด้วยกับฝ่ายที่ผู้เล่าเห็นว่ามีความซื่อสัตย์ และมีการเล่าที่มุ่งโจมตีฝ่ายที่ผู้เล่าเห็นว่าเป็นฝ่ายคิด จากการศึกษาทำให้เห็นว่าจดหมายเหตุ ฟาน ฟลีต มีคุณค่าทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม และในแง่คำสอน คำสำคัญ : จดหมายเหตุฟาน ฟลีต /  เรื่องเล่าAbstract This research article focuses on the historical account of Jeremais van Vliet as a narrative with the emphasis on 1) attitudes, thoughts, and beliefs of authors 2) storytelling, and main critical thinking through the text. The study aims to understand the concept and narrative of the author. The study found that, the historical account of Jeremais van Vliet was not only studied as a historical evidence, but the text was also studied as narrative reflecting attitudes, emotions, and thoughts of narrator through historical events. The main concepts that can be clearly seen are the concepts of political, social and human change. The narrator presents the conflicts of the 2 parties, the betrayers and the loyalists who scramble the political power through storytelling in a various ways, such as sequential storytelling, flashback, and quotation. The narrator supports, agrees, and sympathizes with the loyalists, but in the same time, he is trying to attack the opponents. The study show that The Historical Account of Jeremais van Vliet contains historical, literary and cognitive values. Keywords : The Historical Account of Jeremais van Vliet /  Narrative

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30