เทคนิคความจริงเสริมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Authors

  • วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
  • ธันยา นวลละออง
  • ตินันท์ ปทีปะปานี

Keywords:

เทคโนโลยีความจริงเสริม, เทคนิคความจริงเสริม, โปรแกรมประยุกต์, ผู้สูงอายุ, คู่มือ

Abstract

บทคัดย่อ งานวิจัย เรื่อง เทคนิคความจริงเสริมด้านสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อออกแบบและสร้างคู่มือปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีด้วย AR โดยนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี AR marker แสดงอยู่ ผ่านโปรแกรมประยุกต์เทคนิคความจริงเสริม (Augmented Reality : AR) บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เพื่อศึกษาผลการประเมินความพึงพอใจของคู่มือปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีด้วย AR โดยทำการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้สูงอายุ จำนวน 30 คน จากการออกแบบและสร้างคู่มือปฏิบัติตัวของผู้สูงอายุเพื่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายดีด้วย AR ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมประยุกต์ AR บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบไปด้วยบทต่าง ๆ จำนวน 7 บทที่สำคัญต่อการดูและสุขภาพจิตและสุขภาพกายสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ 1. ด้านอาหารที่เหมาะสม 2. ด้านการออกกำลังกาย 3. ด้านการขับถ่าย 4. ด้านการนอน 5. ด้านอารมณ์และความเครียด 6. ด้านการเข้าสังคม และ 7. ด้านสิ่งแวดล้อมและการป้องกันการหกล้ม พร้อมเสียงบรรยาย และจากผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจในภาพรวมของกลุ่มผู้สูงอายุที่ได้ทดลองใช้คู่มือดังกล่าว มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30