การวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาเวียดนาม

Authors

  • วาสนา นามพงศกุล
  • เฉิ่น ถิ บิ๊ก ถาว
  • ปริญญา ฉิมบรรเลง

Keywords:

การแปลไทยเวียดนาม, กลวิธีการแปล, ชื่อภาพยนตร์

Abstract

บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการแปลภาพยนตร์ไทยเป็นภาษาเวียดนาม โดยศึกษาจากภาพยนตร์ไทยที่มีการแปลชื่อเป็นภาษาเวียดนาม ตั้งแต่ปี ค.ศ 2010 – 2019 จากเว็บไซด์ bilutvzz.net, tvhays.org และ dongphym.net จำนวนทั้งสิ้น 83 เรื่อง และวิเคราะห์ตามทฤษฎีโคโปส (Skopos Theory) ของ ฮันส์ เจ แฟร์เมียร์ (Hans J. Vermeer) ผลการศึกษาพบว่า กลวิธีการแปลชื่อภาพยนตร์ไทยที่ในประเทศเวียดนาม สามารถแบ่งเป็น 10 กลุ่ม ได้แก่ 1. การทับศัพท์ทั้งหมด 2. การทับศัพท์บางส่วนและเสริมความภาษาเวียดนาม 3. การแปลตรงตัวทั้งข้อความและไม่มีการเสริมความภาษาเวียดนาม 4. การทับศัพท์บางส่วน แปลบางส่วนและเสริมความภาษาเวียดนาม 5. การแปลบางส่วน 6. การแปลบางส่วนและเสริมความภาษาเวียดนาม 7. การแปลบางส่วนและเสริมคำภาษาเวียดนามที่มีความหมายเหมือนกัน 8. การแปลโดยใช้คำภาษาเวียดนามที่มีความหมายเหมือนกัน 9. การตั้งชื่อใหม่โดยไม่เกี่ยวข้องกับชื่อเดิมแต่อิงจากเนื้อหาของเรื่อง 10. การตั้งชื่อใหม่โดยอ้างอิงจากเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และเสริมการทับศัพท์คำในภาษาไทย

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30