องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์ จากรางวัลออสการ์ปี ค.ศ. 2015 – 2019

Authors

  • ปิลันลน์ ปุณญประภา

Keywords:

รางวัลออสการ์ (Oscars), รางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม (Best Picture)

Abstract

การวิจัยเรื่อง องค์ประกอบทางศิลปะของภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลด้านองค์ประกอบศิลป์จากรางวัล ออสการ์ ปี ค.ศ. 2015 2019 เป็นงานวิจัยแบบ Content Analysis มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ในปี ค.ศ.2015-2019 และเพื่อทราบแนวทางในการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการผลิตงานภาพยนตร์ โดยแต่ละขั้นตอนนั้นได้มีการดำเนินงาน โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาพยนตร์ซึ่งบันทึกลงในวีซีดีภาพยนตร์ และดีวีดีภาพยนตร์ รวมถึงแหล่งข้อมูลประเภทเอกสาร รวมทั้งการวิเคราะห์ประมวลผลโดยผู้วิจัย โดยประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้ คือ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลออสการ์ สาขาองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในปี ค.ศ. 2015 - 2019 รวมทั้งสิ้น   5 เรื่อง ได้แก่ ปี ค.ศ. 2015 The Grand Budapest Hotel, ปี ค.ศ. 2016 Mad Max: Fury Road, ปี ค.ศ.2017 La La Land, ปี ค.ศ. 2018 The Shape of Water, ปี ค.ศ. 2019 Black Panther ซึ่งได้ผลการวิจัยคือแนวทางในการใช้องค์ประกอบศิลป์ในงานภาพยนตร์นั้น จำเป็นจะต้องใช้องค์ประกอบศิลป์พื้นฐานทั้งหมดอันได้แก่ จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ค่าน้ำหนัก พื้นผิว และพื้นที่ นำมาใช้ในการจัดวางและออกแบบโดยมีพื้นฐานจากการวิเคราะห์ผ่าน บทภาพยนตร์ ที่จำเป็นต้องมีการวางแก่นความคิดและสร้างความคิดรวบยอดไปในทิศทางเดียวกัน ในส่วนของเรื่ององค์ประกอบศิลป์ที่สำคัญและทำให้น่าจับตามองจนได้รับรางวัล ภาพยนตร์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมของรางวัลออสการ์นั้น เห็นได้ว่าการคุมโทนและการเล่นค่าน้ำหนักของสีในการสื่อสารต่อผู้ชม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากที่สุดเพราะในทุกเรื่องที่ผ่านมาที่ได้รับรางวัลองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยม จะมีการใช้ค่าน้ำหนักของสีที่ชัดเจนในแต่ละเรื่องอีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาคือการสร้างสรรค์โลกของงานภาพยนตร์ โดยการผสานเอาความคิดด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ถ่ายทอดผ่านองค์ประกอบศิลป์ทั้งหมดดังที่กล่าวข้างต้น จึงถือได้ว่าการใช้องค์ประกอบศิลป์ในการออกแบบจนได้รับรางวัลออสการ์ด้านองค์ประกอบศิลป์ยอดเยี่ยมในแต่ละปี 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30