การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ: การสื่อสารสุขภาพของผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก

Authors

  • ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์

Keywords:

สังคมผู้สูงอายุ, ผู้สูงอายุ, การสื่อสารสุขภาพ, จังหวัดนครนายก

Abstract

บทคัดย่อ การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยนั้น มีผลกระทบต่อประชาชนไทยในวงกว้างทุกช่วงอายุ มีผลกระทบต่อทุกด้านของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา รวมทั้งการดูแลสุขภาพของประชาชนไทยด้วย ดังนั้นการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวก่อนที่จะต้องมาแก้ปัญหานั้น ผู้วิจัยจึงเลือกพื้นที่ที่มีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก คือ อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้วย การลงพื้นที่เป็นการทำวิจัยแบบผสม คือ ใช้แบบสอบถามเพื่อสำรวจข้อมูลทั่วไปและการรับสื่อทางด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และการทำสนทนาในกลุ่มผู้สูงอายุ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล ผลวิจัยจากการตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้สูงอายุส่วนมากเป็นเพศหญิง  โดยมีช่วงอายุ 60-80 ปีมากที่สุด ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา  รองลงมาคือ ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญและประกอบอาชีพเกษตรกร ผลวิจัยจากการทำสนทนากลุ่ม ผู้สูงอายุเกือบทุกคนทราบว่า ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและทราบถึงผลกระทบ อาจเป็นเพราะผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอปากพลีส่วนมากเป็นข้าราชการเกษียณที่ติดตามข่าวสาร จึงทำให้เข้าใจและเตรียมใจรับปัญหาที่จะตามมาได้ อีกทั้งเรื่องความเป็นอยู่ การรักษาพยาบาล สังคมรอบ ๆ บ้านที่อยู่อาศัยและเบี้ยยังชีพ ทำให้ผู้สูงอายุ มีความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพกายและจิตดี เป็นกลุ่มผู้สูงอายุติดสังคม โดยมาเข้าร่วมกิจกรรมที่หน่วยงานสาธารณสุขจัดอบรมเป็นประจำ ผู้สูงอายุดูแลสุขภาพตัวเองได้ดีและมารับการตรวจโรคประจำตัว มีวินัยในการเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงแนะนำให้ผู้วิจัยทำสื่อสุขภาพ เพื่อแนะนำในเรื่องสุขภาพให้กับบุคคลทั่วไป รวมถึงบุคคลที่กำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อให้เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีความสุข

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30