ความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

  • รวิดา วิริยกิจจา
  • ภูษิต วงศ์หล่อสายชล

Keywords:

ความยั่งยืน, ความคาดหวัง, ผลลัพธ์ความยั่งยืน, พฤติกรรมผู้บริโภค, ค้าปลีกสมัยใหม่

Abstract

บทคัดย่อ ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เข้ามามีบทบาทกับเศรษฐกิจและชีวิตของผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะมีความยั่งยืนได้ต้องตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เทสโก้ โลตัส เป็นธุรกิจไฮเปอร์มาร์เก็ตที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมนี้ การศึกษาความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนของลูกค้าจึงมีความสำคัญในการสร้างความยั่งยืนให้แก่องค์กร การวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนและพฤติกรรมของลูกค้าเทสโก้ โลตัส ในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 437 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติ t - test และการทดสอบค่าสถิติ F - test ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยด้านสังคมอยู่ในระดับมาก 3.94 ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ระดับมาก 3.94 ด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับมาก 3.93 และด้านคุณค่าของตราสินค้าอยู่ในระดับมาก 3.92 จากผลการทดสอบ นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05  พบว่าปัจจัยด้านลักษณะประชากรศาสตร์ คืออาชีพที่แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และรายได้ที่แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและด้านคุณค่าตราสินค้าที่แตกต่างกัน พฤติกรรมผู้บริโภคด้านการเป็นสมาชิกคลับการ์ดที่แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน พฤติกรรมผู้บริโภคด้านบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อสินค้าที่แตกต่างกัน มีระดับความคาดหวังผลลัพธ์ความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจและด้านคุณค่าตราสินค้าแตกต่างกัน

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2021-06-30