แพลตฟอร์มดิจิตอลในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา

Authors

  • อังคณา ธนปิยะวณิชย์
  • วีรพงษ์ พลนิกรกิจ
  • นฤมล รักษาสุข

Keywords:

กรอบความคิดแบบเติบโต, การคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง, การรับรู้ความสามารถของตนเอง, การบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ออนไลน์, การประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์, Growth mindset, Self-fulfilling prophecy, Self-efficacy, Reflective journal, Group discu

Abstract

Digital platform intervention of the growth mindset and self-fulfilling prophecy to enhance Cooperative Education students’ self-efficacy บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ (1) เพื่อออกแบบและพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง เพื่อส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา และ (2) เพื่อทดสอบผลของแพลตฟอร์มดิจิตอลในการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง ต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา งานวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม กึ่งทดลอง มีกลุ่มทดลอง และ กลุ่มควบคุม เป็นนักศึกษาสหกิจศึกษาจำนวนทั้งหมด 72 คน การออกแบบและพัฒนากระบวนการใช้ ADDIE Model เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณคือ แบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยใช้สถิติการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม และข้อมูลเชิงคุณภาพรวบรวมจากกระบวนการที่ได้พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย (1) การอบรมเรื่องกรอบความคิดแบบเติบโตและการคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง (2) การบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ออนไลน์ (3) การประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์ และ (4) การสัมภาษณ์รายบุคคล โดยใช้สถิติการวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษาในกลุ่มทดลองมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ p<.001 ในขณะที่กลุ่มควบคุมไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการมีผลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้วิจัยจึงเสนอให้นำกระบวนการนี้ไปใช้กับนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาโดยให้ความสำคัญกับ (1) การประยุกต์ใช้ทุกขั้นตอนของกระบวนการร่วมกัน (2) การใช้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดิจิทัลและเครื่องมือออนไลน์ (3) การมีส่วนร่วมของโค้ช ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการ และอาจารย์นิเทศ และ (4) การส่งเสริมการสะท้อนคิดของนักศึกษาตลอดกระบวนการทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการปฏิบัติสหกิจศึกษา คำสำคัญ : กรอบความคิดแบบเติบโต / การคาดการณ์ของตนเองที่ส่งผลให้เกิดขึ้นจริง / การรับรู้ความสามารถของตนเอง   / การบันทึกสะท้อนการเรียนรู้ออนไลน์ / การประชุมกลุ่มย่อยออนไลน์Abstract The purposes of this study are (1) to design and develop growth mindset and self-fulfilling prophecy digital platform intervention to enhance Co-op students’ self-efficacy and (2) to investigate the effects of growth mindset and self-fulfilling prophecy digital platform intervention on Co-op students’ self-efficacy. This study used a quasi-experimental research design with a control and experimental groups totaling 72 Co-op students.  The design and development was based on ADDIE design. The pre-test and post-test self-efficacy questionnaires were employed with paired-sample t-test analysis.  The qualitative data was derived from intervention, using the content analysis. The designed intervention consisted of (1) work session, (2) reflective journal, (3) group discussion, and (4) individual interview.  This study found that the self-efficacy of the experimental group revealed a statistical difference at p < .001 level while there is no statistically significant difference in the control group. It is recommended to implement intervention for Co-op students focusing on (1) employing integrated intervention, (2) utilizing the digital sharing platform, (3) engaging of coach, mentor, and professor, and (4) encouraging students’ reflection. Keywords: Growth mindset / Self-fulfilling prophecy / Self-efficacy / Reflective journal / Group discussion

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2020-06-29