การสื่อสารค่านิยมทางสังคมของคนเกาหลีในละครโทรทัศน์เรื่อง SKY Castle

Authors

  • อนรรฆอร บุรมัธนานนท์

Keywords:

การสื่อสาร / ค่านิยม / ละโทรทัศน์เกาหลี / Communication / Social Value / Korean Dram

Abstract

The Communication of the Korean’s Social Values through Television Series “SKY Castle”บทคัดย่อ บทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายถึงการนำเสนอค่านิยมของสังคมเกาหลีผ่านละครโทรทัศน์เรื่อง SKY Castle  บทความชิ้นนี้นำเสนอค่านิยม 2 ประการที่ปรากฏในบทสนทนาและการกระทำของตัวละคร คือ ค่านิยมของแม่ที่สมบูรณ์แบบคือความสำเร็จการศึกษาของลูก อันเป็นบทบาทสำคัญประการหนึ่งของผู้หญิงที่อยู่ในสังคมแบบชายเป็นใหญ่ภายใต้ระบบทุนนิยม รวมถึงค่านิยมการเป็นภรรยาและลูกสะใภ้ ที่ต้องถือกำเนิดจากพันธุกรรมที่ดีอีกด้วย อย่างไรก็ตามบทความนี้อธิบายให้เห็นการต่อรองจากการครอบงำทางสังคมที่ถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติในชีวิต ผลของการศึกษาบทความชิ้นนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างสรรค์โครงเรื่องของละครไทยได้คำสำคัญ : การสื่อสาร / ค่านิยม / ละโทรทัศน์เกาหลีAbstract This article aims to describe the portrayal of the Korea’s values that presented in the conversations and actions of the characters. The former is the value of the perfect-mother image which is the success of the children in Education. This value is the important role of the women in patriarchal society under capitalism. The latter is being a good wife and daughter – in - law which stemmed from good heredity. On the contrary, this article showed the role of women in negotiation to social dominance that perceived to be a normal situation in daily life. The result of this paper will be a model for plot developing of Thai drama. Keywords : Communication / Social Value / Korean Dram

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30