ตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล (MIDL) ระดับบุคคลช่วงวัยทำงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

Authors

  • วิโรจน์ สุทธิสีมา
  • พิมลพรรณ ไชยนันท์
  • ศศิธร ยุวโกศล

Keywords:

การรู้เท่าทันสื่อ/ สารสนเทศ/ ดิจิทัล/ พลเมืองประชาธิปไตย/ วัยทำงาน /Media Literacy / Information / Digital / Democratic Citizen / Working Age

Abstract

Indicators of Media Information and Digital Literacy in Working Age for Democratic Citizenบทคัดย่อ การศึกษาเรื่องการพัฒนาตัวบ่งชี้การเท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมือง ในระบอบประชาธิปไตยระดับช่วงวัยทำงาน มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน คือ (1) เพื่อศึกษา สภาพการณ์เกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้สื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตยของบุคคล ช่วงวัยทำงาน (2) เพื่อศึกษาและพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะในการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล สำหรับพลเมืองประชาธิปไตยของบุคคลช่วงวัยทำงาน (3) เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคลช่วงวัยทำงาน เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัย ได้แก่ (1) การวิจัยเอกสาร (2) การสนทนากลุ่ม โดยมีผลการศึกษา คือ การแบ่งตัวชี้วัดพลเมืองประชาธิปไตยเป็นสมรรถนะ 4 ด้าน อันสอดคล้องกับแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ ด้านที่ 1 การเข้าถึงสื่อ สารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างปลอดภัย ด้านที่ 2 วิเคราะห์ วิพากษ์ และประเมินสื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านที่ 3 สร้างสรรค์เนื้อหาและข้อมูลสารสนเทศ และด้านที่ 4 ประยุกต์ใช้และสร้างการเปลี่ยนแปลง ข้อค้นพบคือ ช่วงวัยทำงาน 26-60 ปี เป็นช่วงวัยที่มีประชากรกลุ่มใหญ่ มีประสบการณ์การใช้สื่อ และหลากหลายกว่าช่วงวัยอื่นๆ ตลอดจนเป็นกลุ่มผู้สร้างสื่อกลุ่มหลักของสังคม การสร้างและการนำตัวบ่งชี้ การรู้เท่าทันสื่อไปใช้ จึงต้องคำนึงถึงสมรรถนะที่ครอบคลุมช่วงวัยที่กว้างมาก โดยได้การกำหนดค่าน้ำหนัก ให้กับสมรรถนะทั้ง 4 ด้านไม่เท่ากัน เนื่องจากพลเมืองในแต่ละช่วงวัยมีพัฒนาการ มีบทบาททางสังคม ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากสื่อต่างๆ ที่แตกต่างกัน คำสำคัญ : การรู้เท่าทันสื่อ/ สารสนเทศ/ ดิจิทัล/ พลเมืองประชาธิปไตย/ วัยทำงานAbstract The study on the Development of Indicators of Media Information and Digital Literacy to promote Democratic Citizen in Working Age. The objectives of the study were; (1) to study the situation on access and use of media information and digital literacy in working age for democratic citizen (2) to study and develop the characteristics and performance in media information and digital literacy for democratic citizen in working age, and (3) to develop indicators of media information and digital literacy in working age for democratic citizen Research methods for this study were; (1) documentary research, and (2) focus group. The result of this study was divided democratic citizen into the performance indicators that according to Media Literacy Concept in 4 aspects. The first aspect was the access to media information and the use of digital technology safely. The second aspect was the critical analysis and evaluation of media information and digital technology. The third aspect was creating content and media information and the fourth aspect was the application and creation of changing. The study was found that 26 to 60 years of working age was a large group and experienced using media and more diverse than the other age range as well as being the main group media creator of society. The creation and implementation of indicators of media information for using must consider the competencies that cover a wide age range by determining the weight of the performance in 4 aspects unequally due to the citizen has different in each stage of development, social role, as well as taking advantages of a variety of different media. Keywords : Media Literacy / Information / Digital / Democratic Citizen / Working Age

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2019-06-30